Milli Eğitim Bakanlığı 02.02.2024 tarih ve 95718711 sayılı Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2024/36 Genelgesini yayınlamış, Genelge’de mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

 

Ancak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde zaten görev ve sorumlulukları belirlenmiş olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli koordinatör müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenlere ve alan/atölye şeflerine, söz konusu genelge dayanak gösterilerek görev tanımında yer almayan sorumluluklar yükleyecek şekilde taahhütler alınmak istenmektedir.

 

Ancak iş sağlığı ve güvenliği denetimi, ayrı bir bilgi ve uzmanlık gerektiren iş ve işlemler bütünüdür. Bu sebeple de bu alanda bir eğitim ve görev tanımı da bulunmayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli koordinatör müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenlere ve alan/atölye şeflerine bu görevin verilmesi öncelikli olarak öğrenciler bakımından bir iş sağlığı ve güvenliği riski yaratacağı gibi öğretmenlerin, işletmelerde işverenler ve velilerle sorunlar yaşamasına sebep olacak, bunun da ötesinde ayrıca hukuki, cezai, mali sorumluluklarına sebep olabilecektir.

 

Kaldı ki söz konusu alanda denetleme yetkisi de 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 41. Maddesinde;

 

“Bu Kanun hükümlerine göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça; iş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları bakımından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. Denetimle ilgili raporlar valiliğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe değerlendirilir ve gereği yapılır.” şeklindeki hükmü gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait olduğu açıkça yer almıştır. Dolayısıyla Kanun’da verilmemiş bir yetkinin de Genelge ile öğretmenlere tevdi edilmesi Kanun’a aykırıdır.

 

Benzer şekilde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında da bu denetleme görevlerinin öğretmenlere verilmesine dair bir düzenleme de yer almamaktadır.

 

Eğitim-İş Sendikası olarak ortaya çıkan bu Genelge sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’na 16.02.2024 tarih 400/410/154 sayılı yazımızla bu uygulamadan vazgeçilmesi hususunda talepte bulunulmuştur. 

 

Ancak bu talebin görmezden gelinmesi ve verilen görevlerin açıkça mevzuata aykırı olması nedeniyle; 2023/2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli koordinatör müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenler ve alan/atölye şeflerinin, Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi Eki, Ek-2 Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları  metnini imzalamamalarına ve mevcut mevzuattaki kapsamı aşan, görev tanımı dışında kalan Genelge gereği verilen denetleme görevlerini yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU