MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA - ANKARA

Kamu hukukunda memurun işinde yapmış olduğu mesleki memnu fiillere istinaden idare tarafından takdir edilen disiplin cezaları memurların işlerini tam zamanında usule uygun yapmadıkları veya kayıtsız kalarak idarenin amaçlarına ulaşmada gecikmelere sebep oldukları veya yapmış oldukları davranışlarla idarede birlikte çalışma sonucu oluşması beklenen sinerjinin oluşmasında kusurlu davranan memurlara idare tarafında verilen takdiri cezalar 657 sayılı DMK’ nın 125/A ve sıralı maddelerinde tanımlanmıştır.

Bir idari eylemi yerine getirirken, işlerinde kusurlu davranan memurlara, işlemiş oldukları fiiller gereğince çeşitli disiplin cezaları verilmektedir. Yargı denetimine açık olan bu işlemlerin sonucu ise memurun sicil dosyasına işlenmekte ve 657 sayılı DMK’ nın 133. Maddesinde tanımlanan “Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır” amir hükmü gereğince memurun sicilinden silinmektedir.

Cumhuriyetimizin 100.Yılı olması nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan tüm memurların çeşitli sebeplerle aldıkları ve sicillerine işlenen diplin cezalarının 657 sayılı DMK’ nın 133. (değişik:12/05/1982-2670/37md) maddesi gereğince memurların görevde yükselme ve farklı bir statüde çalışmalarına engel olacak veya memurun işlemiş olduğu fiilden pişmanlık duyması ve memuriyet vakar ve liyakatine uygun davranmaya yönelten disiplin cezalarının memurların sicillerinden silinmesi için gerekli düzenlenmelerin yapılmasını talep ederiz.

Kadem ÖZBAY
Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı