Öğretmen olarak görev yapan üyemizin pazar günü yaptığı veli toplantısı nedeniyle harcadığı mesaiye karşılık kendisine ek ders ücreti ödemesi yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada, yerel mahkeme “… her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda veli toplantısı ile ilgili bir düzenleme bulunmamakta ise de, toplantının velilerin yoğun şekilde katılabilmesi için ders saatinde değil de pazar günü yapılması kararlaştırıldığından ve davacı tarafından söz konusu toplantı için emek ve mesai harcandığından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesi uyarınca söz konusu veli toplantısı hakkaniyet gereği bir nevi ders saati sayılarak ek ders ücreti ödenmesi gerektiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı …” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, söz konusu işlem nedeniyle ödenmeyen ek ders ücretinin davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte hesaplanarak, davalı idare tarafından davacıya ödenmesine karar vermiştir.

 

...................................... OKULU MÜDÜRLÜĞÜ'NE

                                                                    ... /…

Okulunuzda … .........................................öğretmeni olarak görev yapmaktayım. .........… yılı ....… ayı ek ders ücreti

tarafıma eksik ödenmiştir. Oysa bu ayda .......................… tarihinde, … .................................saatleri arasında veli toplantısı yaptım.

Bu nedenle ......… yılı …..........ayı ek ders ücreti tarafıma tam olarak ödenmesi gerekirken

eksik ödenmesi mevzuata aykırı olduğundan mağduriyetimin giderilmesini ve  söz konusu ödemenin yapılmasını arz ederim.

Adı - Soyadı
Adres:

KAYNAK: Memurdavalari.com