2023 YILI ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI  

 

1- Eğitim Programı ne zaman?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre 180 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-08 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

 

2- Eğitimler nasıl yapılacak?

Başöğretmenlik Eğitim Programına göre 240 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle ÖBA üzerinden gerçekleştirilecektir. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitimleri belirlenen tarih aralığında olmak üzere günün her saati erişime açık tutulacaktır. Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle erişime açılan her bir eğitim konusunun içeriği yazılı doküman olarak ÖBA üzerinden paylaşılacaktır.

 

3- Eğitim Programına Başvuru ne zaman?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

 

4- Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar nelerdi?

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirlenen;

Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınacak. 

 

5- Eğitim Programına Başvuruda hangi tarih esas alınacak?

Sürelerin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi esas alınacaktır.

 

6- Şartları taşıyanlar ne zaman bakanlığa bildirilecek?

Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 30 Mayıs 2023–03 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilecektir.

 

7- Eğitim Programına başvuru nasıl ve ne zaman yapılacak?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 30 Mayıs 2023-09 Haziran 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlardan eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından 30 Mayıs 2023-12 Haziran 2023 tarihleri arasında değerlendirilecektir.  Başvuruların sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonunca aksaklığa sebep olamayacak şekilde değerlendirilip onaylanması gerekmektedir.  Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin eğitim programına başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince 30 Mayıs 2023-12 Haziran 2023 tarihleri arasında onaylanacaktır.

 

8- Başvurusu onaylanmayanlar ne yapacak?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 14-20 Haziran 2023 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından 21 Haziran 2023-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazları kabul edilenlerin listesi, komisyon tutanakları ile birlikte ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarında da görebileceklerdir.

 

9- Özel eğitim kurumlarında başvuru ve onay süreci nasıl olacak?

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 14-20 Haziran 2023 tarihleri arasında, ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine itiraz edilebileceklerdir. Bu itirazlar, 21 Haziran 2023-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarından görebileceklerdir.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin Yönerge eki EK-2 ve EK-3’te yer alan uzman öğretmenlik/başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları, 30 Mayıs 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında, söz konusu çalışmaları yaptıklarına dair belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla;

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlar bakımından görev yaptıkları kurumlar tarafından, Özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından ise ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından MEBBİS’e yüklenecektir.

 

10- Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman?

Yazılı Sınav, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde yapılacaktır.

 

11- Yazılı sınavda kaç soru sorulacak?

Yazılı sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

 

12- Sınav baraj puanı kaç?

Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 

13- Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar nelerdir:

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

 • Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
 • Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

 

14- Başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir?

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

 • Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl
 • hizmeti bulunmak,
 • Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
 • Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik
 • Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
 • Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

 

15- Yazılı Sınava Başvuru nasıl ve ne zaman?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunacaklardır.

 

16- Yazılı Sınava idareciler ve izinde olanlar başvurabilir mi?

Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

 

17- Yazılı sınava başvurusu onaylanmayanlar ne yapacak?

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınava başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazları kabul edilenlerin listesi, komisyon tutanakları ile birlikte ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarında da görebileceklerdir.

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunanların başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.

 

18- Yazılı sınavdan kimler muaf olacak?

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaktır.

 

19- Muaf tutulma şartlarını taşıyanlar ne yapacak?

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabilecektir.

Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini tamamlayanların söz konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya da alanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan, diplomalarında “yüksek lisans mezunu” oldukları belirtilenler ile “Yükseköğretim Kurulunca” yüksek lisans derecesine sahip oldukları belirlenenler, muaf tutulacaktır.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazları kabul edilenlerin listesi, komisyon tutanakları ile birlikte ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarında da görebileceklerdir.

 

20- Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanların sertifikaları ne zaman düzenlenecek?

Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlardan başvurusu kabul edilenlere, 19 Aralık 2023 tarihinde uzman öğretmen sertifikası/başöğretmen sertifikası Bakanlıkça düzenlenecektir.

 

TAKVİM:

 • Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Unvanlarına İlişkin Duyuru: 18 Mayıs 2023
 • Öğretmenlerin/Uzman Öğretmenlerin MEBBİS Kayıtlarının Güncellenmesi: 22 -29 Mayıs 2023
 • Eğitim Programına Başvuruların Alınması: 30 Mayıs 2023-09 Haziran 2023
 • Eğitim Programına Başvuruda Bulunanların, Başvurularının Değerlendirilmesi ve Onaylanması: 30 Mayıs 2023-12 Haziran 2023
 • Uzman Öğretmen Eğitim Programının Uygulanması: 17 Temmuz 2023-08 Eylül 2023
 • Başöğretmen Eğitim Programının Uygulanması: 17 Temmuz 2023-18 Eylül 2023
 • Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarının MEBBİS’e Yüklenmesi: 30 Mayıs 2023-04 Ekim 2023
 • Yazılı Sınavdan Muaf Olanların Başvuruları ile Yazılı Sınava Gireceklerin Başvurularının alınması: 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023
 • Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı: 24 Kasım 2023      Cuma
 • Yazılı Sınav Sonuçlarına İtirazların Alınması: 27 Kasım 2023-01 Aralık 2023
 • Yazılı Sınav Sonuçlarına Yapılan İtirazların Sonuçlandırılması: 04-15 Aralık 2023
 • Kesin Sonuçların İlanı: 18 Aralık 2023 Pazartesi
 • Kesin sonuçlarının ilanı ve Sertifikaların Düzenlenmesi: 19 Aralık 2023 Salı

Guncelegitim.com / ÖZELHABER