MEB Rehber öğretmenlerin DYK ücreti konusunu açıklığa kavuşturmak için Bakan Tekin imzasıyla bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, rehber öğretmenlere mesai saati dışında ve hafta sonu 4 saate kadar görev verilecek. Düzenlemeye bakıldığında öğretmenlere ek ders ödemelerinin 22.11.2023 itibari ile yüzde 100 arttırımlı ödenecek.

İşte O Genelge:

Sayı: E-28892082-869-92017790

Konu : Ek Ders Ücreti

DAĞITIM YERLERİNE 13.12.2023

Destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine ödenecek ek ders ücretlerine ilişkin yaşanan tereddütlerin giderilmesi bakımından aşağıda belirtilen açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma-yazma ve uyum kursları" başlıklı 8'inci maddesinde; yönetici ve öğretmenlere, azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; "Bu Kamumun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kamuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızın 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin l'inci maddesinde ise; "... Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, smav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir..." açıklaması yer almaktadır.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 8'inci maddesinin, 22.11.2023 tarihli ve 90168051 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Yönergeyle değiştirilen beşinci fıkrasında; "İl/ilçe merkez komisyonlarınca, kurs merkezlerinde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında olmak üzere, kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 smifa/gruba kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, oluşturulan sınıfların/grupların 10'u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, haftada 4 saate kadar görevlendirilir." denilmektedir.

Bu çerçevede, anılan Yönergede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 22.11.2023 tarihi itibarıyla destekleme ve yetiştirme kurslarında mesai saatleri dışında (asıl görev yerleri bakımından belirlenmiş olan rutin çalışma saatleri dışında) ve hafta sonlarında görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine; haftada 4 saate kadar görev verilmesi ve fiilen yürüttükleri bu görevler karşılığında haftada 4 saate kadar ek ders ücreti ödenmesi, bu kapsamda yapılacak ek ders ücreti ödemelerinin ise gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden %100 fazlasıyla ödenecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN
Bakan