MEB
Giriş Tarihi : 16-11-2021 02:43   Güncelleme : 16-11-2021 03:22

Öğretmenler dikkat! MEB online kitap inceleme için başvuru alıyor

Taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme işlemlerinin öğretmen ve alan uzmanı akademisyenler tarafından bilimsellik, objektiflik ve şeffaflık esasına dayalı olarak elektronik ortamda yapılmasını amaçlayan ''Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Bilgi Sistemi'' hayata geçirildi.

Öğretmenler dikkat! MEB online kitap inceleme için başvuru alıyor

Taslak Kitap İnceleme ve Değerlendirme Sürecine Dair Genel Bilgiler

14.10.2021 tarih ve 31628 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği doğrultusunda kitap inceleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlayan panel sistemi yenilenmiştir. 

Bu kapsamda taslak ders kitapları inceleme ve değerlendirme sistemi; şeffaflık ve katılımcılık üzerine kurulmuş, inceleme sürecini belli standartlarla Türkiye’deki tüm akademisyen ve öğretmenlere açan bir sistemdir. Bu sistemde ülke genelinde görev yapan öğretmenlerden belirtilen şartları taşıyanlar veri tabanına kayıt yaptırabilmekte ve veri tabanı kayıt için sürekli olarak açık tutulmaktadır.

İnceleme/değerlendirme veri tabanı sistemine kayıt yaptıran öğretmen ve alan eğitimcileri/uzmanları arasından elektronik ortamda Başkanlıkça yansız atama yoluyla görevlendirme yapılarak paneller oluşturulmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda okutulması düşünülen ders kitaplarının inceleme ve değerlendirmesini yapmak isteyen Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler ve alan eğitimcileri/uzmanları kitap inceleme modülüne başvururlar. Aday başvuruları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirmeye alınır.  

Yapılan değerlendirme sonucu başvuru şartlarını sağlayan adaylar panelist eğitimlerine alınır. Eğitimini tamamlayan panelistler kitap inceleme hakkını elde ederler. Panelistler, taslak ders kitaplarının incelenmesinde esas olacak ölçütlere 14.10.2021 tarih ve 31628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği”ni okuyarak ulaşabilirler. Ayrıca bu dokümanın bir örneği kitap inceleme modülünün ana sayfasında bulunan “Dokümanlar” bölümünün altında da bulunmaktadır.  

Başkanlıkça, inceleme işleminde görevlendirilecek alan eğitimcileri/uzmanları, dil inceleme uzmanları, tasarım inceleme uzmanları ve çoklu tasarım inceleme uzmanlarının kayıt, seçme ve görevlendirilme işlemlerinin yapılmasını sağlayacak bir panelist veri tabanı oluşturulur. Başkanlık, veri tabanı sistemine panelist adaylarının kayıt yaptırmaları için duyuruda bulunur. Başkanlık duyuruları doğrultusunda panelist adayları veri tabanına kaydolabilir. Paneller Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 18. maddesine göre oluşturulmaktadır.

Panelist başvurusu http://kitapinceleme.meb.gov.tr/index.aspx internet adresi üzerinden yapılmaktadır.

 

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Kriterler Nelerdir?

MEB’in hizmet birimleri ile Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde belirtilen şartları taşıyan, yayıncılık faaliyetinde bulunmakta olan kurum ve kuruluşlar http://kitapinceleme.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden başvuru yapabilmektedir.

Başvuru sahipleri; ders kitabı üreteceği alanlar için yazar/yazarlar ile editör, dil uzmanı, görsel tasarımcı, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı ile rehberlik uzmanı çalıştırdığını veya bu alanlarda hizmet satın aldığını belgelendirir. Söz konusu personel 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır.  

Yayınevlerince verilen herhangi bir belgenin veya yazılı beyanın gerçek dışı olduğunun idari ve/veya adli makamlarca tespit edilmesi hâlinde belgenin/beyanın ait olduğu baskıya hazır nüsha veya nüshalara ait Kurul Kararı iptal edilir. İlgili başvuru sahiplerinin başvuruları iki yıl süreyle kabul edilmez.

 

Kimler Panelist Olabilir?

Başkanlıkça, inceleme işleminde görevlendirilecek alan eğitimcileri/uzmanları, dil inceleme uzmanları, tasarım inceleme uzmanları ve çoklu tasarım inceleme uzmanlarının kayıt, seçme ve görevlendirilme işlemlerinin yapılmasını sağlayacak bir panelist veri tabanı oluşturulur. Başkanlık, veri tabanı sistemine panelist adaylarının kayıt yaptırmalarını duyuruda bulunur. Başkanlık duyuruları doğrultusunda panelist adayları veri tabanına kaydolabilir.

  •     Öğretmenler için fiilî olarak öğretmenlik görevi yapmış olmak kaydıyla, öğretmenlikte en az beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olma şartı aranır.  
  •     Alan eğitimcileri/uzmanları için ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyer yapmış olma şartı aranır. Fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olanlar için doktora derecesine sahip olmak şartı aranmaz.  
  •     Dil inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarak atanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olmak şartı aranır.  
  •     Tasarım inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan görsel tasarıma ilişkin alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarak atanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olmak şartı aranır.  
  •     Çoklu tasarım inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan bilişim teknolojileri alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarak atanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış veya panelistler arasından Başkanlıkça düzenlenen çoklu ortamların incelenmesi eğitimini tamamlamış olmak şartı aranır.  

 

Nasıl Panelist Olabilirim?

Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda okutulması düşünülen ders kitaplarının inceleme ve değerlendirmesini yapmak isteyen Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler ve alan eğitimcileri/uzmanları kitap inceleme modülüne başvururlar. Aday başvuruları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirmeye alınır.  

Yönetmelikte belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyanlar veri tabanına elektronik ortamda kaydolabilir. Veri tabanı sistemine kayıt yaptıranlar için incelenme ve değerlendirme konusunda Başkanlıkça yüzyüze veya çevrim içi ortamlarda düzenlenen inceleme/değerlendirme eğitimini tamamlamış olma şartı aranır. Eğitim içeriği ile inceleme ve değerlendirme işlemlerinde görev alacaklara dair kriterler Başkanlıkça belirlenir.  

İnceleme/değerlendirme eğitimini tamamlamamış olanlar panelist olarak görevlendirilmezler. İncelemede görevlendirilen kişilerde, incelenecek kitabın yazarı/yazarları ve başvuru sahipleri ile değerlendirmelerini etkileyecek herhangi bir bağı veya ticari çıkar ilişkisi bulunmama şartı aranır. İnceleme sürecinde görevlendirilen kişiler; görevini eksiksiz yerine getireceğini, çıkar ilişkisi olmadığını ve inceleme sürecinde takip edilmesi gereken bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını da içeren etik ve yasal kurallara uyacaklarını beyan eden bir sözleşmeyi imzalar. İnceleme görevlendirme sürecinin tamamlanması için etik sözleşmenin imzalanması gereklidir.  

Etik sözleşmeye aykırı davrandığı tespit edilen veya görev ihmali teşkil eden fiilleri yapan kişiler inceleme sistemi veri tabanından çıkartılarak bu kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler başlatılır.

 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri