Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçimine ilişkin iş ve işlemler ilgi (b) Yönetmeliğin "Ders seçimi" başlıklı 11 inci maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan haftalık ders çizelgelerinin uygulanmasına yönelik 24/08/2023 tarih ve 37 sayılı, 24/08/2023 tarih ve 39 sayılı, 24/08/2023 tarih ve 40 sayılı, 24/08/2023 tarih ve 41 sayılı, 24/08/2023 tarih ve 42 sayılı Kararlar ve ekleri doğrultusunda yürütülmektedir. Uygulamada birliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında resmi ortaöğretim kurumlarında okunacak seçmeli derslerin belirlenmesiyle ilgili olarak;

1- Okul yönetimlerince seçmeli dersler; okulun fiziki imkanları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve öğrencilerin kişisel gelişiminin desteklenmesi, eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun; öğrencilerimizi milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak, 29 Ocak-16 Şubat 2024 tarihleri arasında öğrencilerin talepleri doğrultusunda belirlenecek ve bu talepler elektronik ortamda eğitim kurumu müdürlüklerince e-Okul sistemine işlenecektir.

2- Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının tamamında haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin, haftalık ders çizelgesi açıklamalar kısımında yer alan hükümler doğrultusunda, haftalık ders sayısı kadar seçmeli derslere ait gruplardan dersler seçilebileceği gibi öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapılabilecektir. Ancak seçimi yapılacak dersin alanında öğretmen normunun olması, atölye, laboratuvar ve diğer uygulama alanlarının da dersin seçileceği okulda oluşması halinde diğer alanlardan ders seçimi yapılabilecektir.

3- Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar belirtilen süre dikkate alınarak okul müdürlüklerince öğrencilere ve velilere duyurulacak; bu konuda şube rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/rehberlik ve psikolojik danışmanları tarafından öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler ve rehberlik yapılacaktır.

4- MEBBİS Kitap Seçim Modülü, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve duyurusu yapılacak tarih aralığında okulların kullanımına açılacaktır.

5- Seçmeli derslerin okul türlerine ve sınıf düzeylerine göre, haftalık kaç saat ve kaç kez seçileceği gibi iş ve işlemler Talim ve Terbiye Kurulu Kararları ile eki haftalık ders çizelgeleri ve açıklamaları dikkate alınarak yapılacaktır.

6- Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecektir.

7- Seçilen derslerde değişiklik yapılması ile 9. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimine ilişkin iş ve işlemler 2024-2025 ders yılının ilk haftası içerisinde yapılacaktır.

8- En az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılan seçmeli ders/derslerin öğrenci sayısında yıl içerisinde azalma olsa bile ders yılı sonuna kadar bu derslerin öğretimine devam edilecektir.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders seçimi" başlıklı 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Ortak dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç seçmeli dersler en az 10, seçmeli meslek dersleri ise en az 8 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları, resmi özel eğitim kurumları, özel eğitim sınıfları ile bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM'de bu şartlar aranmaz." denilerek "Ortak dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç" ibaresi vurgulanmış olup "beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar/müzik", "görsel sanatlar/müzik", "beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar" veya "beden eğitimi ve spor/müzik" derslerinin seçiminde herhangi bir sayı aranmayacaktır.

9- Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebileceklerdir. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esas alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer Faruk YELKENCİ
Bakan a.
Bakan Yardımcısı