Kamu personelinin toplu sözleşme ikramiyesi ve toplu sözleşme desteği ödemeleri 3 ayda bir yapılmaktadır. 

2024 yılı başından itibaren kamu personelinin toplu sözleşme ikramiyesi ve toplu sözleşme desteği ödemeleri aylık olarak yapılacak.

2024 yılında aylık toplu sözleşme ikramiyesi tutarı (Yüzde 2'den küçük sendikalar)
Yüzde 2'den küçük sendikaya üye olan kamu personeli her ay 250* maaş katsayısı tutarında aylık toplu sözleşme desteği alacaktır. Katsayılar yüzde 50 civarında artarsa bu tutar aylık 190 lira civarında olacaktır.

2024 yılında aylık toplu sözleşme ödeneği tutarı (Yüzde 2'den büyük sendikalar)
Ancak yüzde 2'den büyük bir sendikaya üye olan kamu personeli ise her ay 707* maaş katsayısı tutarında aylık toplu sözleşme desteği alacaktır. Katsayılar yüzde 50 civarında artarsa bu tutar aylık 538 lira civarında olacaktır.

 

2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşmedeki hüküm şu şekildedir:

Her ay ödenecek toplu sözleşme ödeneği 2024'te ne kadar olacak

"Toplu sözleşme ikramiyesi
MADDE 22- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan "ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge" ibaresi "aylık veya ücretleriyle birlikte aylık 250 gösterge" şeklinde,
b) İkinci fıkrasında yer alan "ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık" ibaresi "aylık" şeklinde,
uygulanır.
(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde öngörülen toplu sözleşme ikramiyesi 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir."

7. dönem toplu sözleşmenin atıfta bulunduğu 375'in Ek 4. maddesi ise şu şekildedir:

"Ek Madde 4 - 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılır.

Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmaz.

Bu madde uyarınca yapılan ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

İkinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanan en son tebliğ esas alınır."

Kaynak : Gazete Memur