DAĞITIM YERLERİNE

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.08.2023 tarih ve 44 sayılı Kurul Kararı eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar.

b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 24.08.2023 tarihli ve 43 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi.

c) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 13.01.2023 tarihli ve E-43769797-10.07.01-68306737 sayılı yazısı.

İlgi (b) Kurul Kararı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilen Haftalık Ders Çizelgesi’ne göre ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimizin ders seçimlerini ilgi, ihtiyaç ve taleplerine göre 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapmaları, taleplerin okul müdürlüklerince elden veya elektronik ortamda alınarak süresi içerisinde e-Okul sistemine işlenmesi gerekmektedir.

İlgi (b) Çizelge’ye eklenen seçmeli dersleri okutacak öğretmenler, Ağustos 2023/Ek-2 Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan  İlgi (a) Kurul Kararı eki 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları dikkate alınarak belirlenecektir. İlgi (c) yazı doğrultusunda materyali bulunan dersi seçen okullarımıza ders kitapları gönderilmiş olduğundan bu öğretim yılına mahsus olmak üzere okula ulaşan ders kitabı sayısı dikkate alınarak söz konusu derslerin yeniden seçilmesi sağlanabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer Faruk YELKENCİ
Bakan a. Bakan Yardımcısı
Ek : İlgi (b) Çizelge

2023-2024 (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi  

İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi 2023-2024

Yukarıdaki Haftalık Ders Çizelgesini, Eski 2022-2023 Haftalık Ders Çizelgesi ile karşılaştırmak için tıklayınız

 

2023-2024 HAFTALIK ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MADDE 1: Öğrencilerin "İnsan, Toplum ve Bilim", "Din, Ahlak ve Değer" ile "Kültür, Sanat ve Spor" seçmeli ders gruplarının her birinden her yıl en az birer ders seçmesi zorunludur.

MADDE 2: Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmektedir.

MADDE 3: Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.

MADDE 4: Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi "seçmeli ders saatleri" olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir.

MADDE 5: Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.

MADDE 6: Velilerin talep ettikleri okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.)

MADDE 7: İlkokul 1. sınıfta serbest etkinliklerin 2 ders saati; 2 ve 3. sınıflarda 1 ders saati masal ve geleneksel oyun saati olarak değerlendirilecektir.