DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SORU - CEVAP
Giriş Tarihi : 12-04-2022 14:21   Güncelleme : 12-04-2022 14:50

MEB’de başarı belgesi kimlere, nasıl verilir? Bu ödüller adaletli dağıtılıyor mu?

Öğretmenlerin araştırma yaptığı ve merak ettiği sorulardan birisi de yönergede geçtiği ifade ile olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapanlara verilen belgelerden biri olan ödül’ün (başarı belgesi) hangi öğretmenlere ve hangi şartlarda nasıl verileceği hususu gelmektedir. 

MEB’de başarı belgesi kimlere, nasıl verilir? Bu ödüller adaletli dağıtılıyor mu?

Öğretmenlere verilebilecek Ödül ve Ödül Belgesinin tanımı 14/7/1965 Tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. Maddesinde ve bu kanun maddesi kapsamında hazırlanmış olan Mart 2013 tarihli 2666 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergesinin 4. Maddesinin f ve g fıkrasında yapılarak kapsamı ve şartları ise 7.,10.,11.,12. ve 13. maddelerinde belirlenmiştir. 

Bu doğrultuda, Ödül “Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’üne kadar yapılabilecek ödemeyi,” Ödül Belgesi ise “Ödül alanlara verilen belgeyi” tanım olarak ifade etmektedir.

 

Ancak ödül dağıtımında adil bir yöntem uygulanmadığını rakamlar gösteriyor. Şöyle ki:

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında 8.439 personele ödül verdiğini duyurdu. İlgili resmi açıklama Mayıs 2021 yılı Tebliğler Dergisinde yayımlandı.

MEB'in açıklamasına göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğretmen sayısı 1 milyon 148.514 oldu. Öğretmenlerin 974.837'si resmi okullarda, 173.677'si özel okullarda görev yapıyor.

Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda, 118.558 sözleşmeli öğretmen çalışıyor. Okullarda 31.765 müdür, 1.339 müdür başyardımcısı, 54.637 müdür yardımcısı olmak üzere 87.741 okul yöneticisi çalışıyor.

 

Okul yöneticilerinin yaklaşık yüzde 2'si ödül alırken, öğretmenlerin binde 2'si ödül alabildi.

Ödül verilenler arasında 1.701 okul müdürü, okul müdür vekili ve kurucu vekil, 2.424 öğretmen, 400 memur, VHKİ, şef, bekçi, bilgisayar işletmeni, İSG uzmanı, sayman, teknisyen yer alıyor.

Toplamda 87 bin okul yöneticisinden 1701'i ödül alırken, 1 milyon 150 bin öğretmenden sadece 2 bin 424 öğretmen ödül alabildi.

 

2019 yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesi gereğince MEB’de 7 bin 576 kişi ödül aldı.

Eğitim Bir Sen üyesi 5 bin 169 kişi ödül alırken; Türk Eğitim-Sen üyesi 985 kişi, Eğitim Sen üyesi 166 kişi, Eğitim İş üyesi 160 kişi, diğer sendikalara üye 65 kişi ödül aldı. Ödül alanlar arasında sendikasız olanların sayısı 868'dir

Bu sayılara göre yandaş sendikanın üyeleri ödüllerin yüzde 68,2’sini; Türk Eğitim-Sen üyeleri yüzde 13’ünü, Eğitim Sen üyeleri yüzde 2,2’sini, Eğitim İş üyeleri yüzde 2,1’ini, diğer sendikalara üye olanlar yüzde 0,9’unu, sendikasız olanlar 11,5’ini ve sendikası tespit edilemeyenler de 2,1’ini alabildi.

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Tebliğler Dergisi    : Mart 2013/2666
Amaç
Madde I- (l) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapanlara, Başarı Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi ile Ödül verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (l) Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı personelini kapsar.
Dayanak
Madde 3- (l) Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (l) Bu Yönergede geçen;
a)    Bakan: Milli Eğitim Bakanını,
b)    Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
c)    Personel: Milli Eğitim Bakanlığı personelini,
ç) Disiplin amiri: Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirtilen disiplin amirlerini,
d)    Başarı Belgesi: Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilenlere verilebilen belgeyi,
e)    Üstün Başarı Belgesi: Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgeyi,
f)    Ödül: Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200'üne kadar yapılabilecek ödemeyi,
g)    Ödül Belgesi: Ödül alanlara verilen belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilebilecek Personel ile Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verecek Makamlar

Başarı Belgesi verilebilecek personel

Madde 5- (l ) Başarı Belgesi, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;
a)    Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,
b)    Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veya önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında,
c)    Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları denetimlerde veya disiplin amirleri ile Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca tespit edilen personele verilebilir.
Üstün Başarı Belgesi verilecek personel

Madde 6- (l ) Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir.

Ödül verilebilecek personel

Madde 7- (l ) Ödül, Üstün Başarı Belgesi alan personele verilebilir.

Başarı Belgesi verecek makamlar

Madde 8- (l) Başarı Belgesi, bakanlık personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir.

Üstün Başarı Belgesi verecek makamlar

Madde 9- (l) Üstün Başarı Belgesi, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, İl sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafindan verilir.

Ödül verecek makamlar

Madde 10- (l) Ödül, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali tarafından verilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödül Verilebilecek Personelde Aranacak Şartlar, Ödül Verilebilecek Personel Sayısının ve Sıralamasının Belirlenmesi

Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar

Madde I I- (l) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.
a)    Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.
b)    Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde kmama ve tevbih cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi
Madde 12- (l) Bir malî yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmısini geçemez.
(2) Ödül verilebilecek personel sayısı, taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilir.
Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi
Madde 13- (l) Bir malî yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi alan personel sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçmesi durumunda, ilçe, il ve merkez değerlendirme komisyonları, adaylarla ilgili olarak yapmış oldukları değerlendirme sonucunda sıralama listelerini belirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Amirlerinin Görevleri

Madde 14- (l) Disiplin amirinin görevleri şunlardır.
a)    Üstün Başarı Belgesi alan personel hakkında gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak.
b)    Üstün Başarı Belgesi alan personeli Ek-l ve Ek-2 formundaki kriterlere göre değerlendirmek.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
İlçe, İl ve Merkez Değerlendirme Komisyonları ve Görevleri

İlçe Değerlendirme Komisyonu (Değişik: Tebliğler Dergisi Nisan 2013 — 2667)
Madde 15- (l) İlçe Değerlendirme Komisyonu, İlçe Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında, ilgili şube müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürünün uygun göreceği bir ortaöğretim okul müdürü ve diğer eğitim kurumlarından bir müdür ile bir uzman öğretmenden oluşur.

İlçe Değerlendirme Komisyonunun görevleri
Madde 16- (l) İlçe Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır.
a)    Üstün Başarı Belgesi alan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini, disiplin amiri tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-l formundaki, diğer hizmet sınıfları personelini disiplin amiri tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-2 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye tâbi tutmak.
b)    Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.
c)    Disiplin amirinin toplam puanı ile İlçe Değerlendirme Komisyonunun toplam puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ortalama puanı bulmak.
ç) Değerlendirme sonuçlarına göre eğitim ve öğretim hizmetleri personeli ile diğer hizmet sınıfları personelini, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl, en geç Temmuz ayının 15'ine kadar İl Değerlendirme Komisyonuna göndermek.
d)    Ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
İl DeğerIendirme Komisyonu (Değişik: Tebliğler Dergisi Nisan 2013 — 2667)

Madde 17- (l) İl Değerlendirme Komisyonu, İl Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında, ilgili il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, İl Milli Eğitim Müdürünün uygun göreceği bir ortaöğretim okul müdürü ve diğer eğitim kurumlarından bir müdür ile bir uzman öğretmenden oluşur.
İl DeğerIendirme Komisyonunun görevleri

Madde 18- (l) İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır.
a)    Üstün Başarı Belgesi alan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini, disiplin amiri ve İlçe Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek- I formundaki, diğer hizmet sınıfları personelini disiplin amiri ve İlçe Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-2 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye tâbi tutmak.
b)    Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.
c)    İlçe Değerlendirme Komisyonunun toplam puanı ile İl Değerlendirme Komisyonunun toplam puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ilgilinin ödüllendirilmesine esas olan puanını bulmak.
ç) Değerlendirme sonuçlarına göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli ile diğer hizmet sınıfları personelini, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamına sunmak.
d)    Ödüllendirilen personelin bilgilerini, Eylül ayının 15'ine kadar ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yerlerine bildirmek.
e)    Ödüllendirilen personelin bilgilerini Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne göndermek.
f)    Ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
Merkez değerIendirme komisyonları
Madde 19- (l ) Merkez Değerlendirme Komisyonları;
a)    Rehberlik ve Denetim Başkanlığında, Rehberlik ve Denetim Başkanının başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda başkan yardımcısından,
b)    Hukuk Müşavirliğinde, Birinci Hukuk Müşavirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda hukuk müşavirinden,
c)    İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığında, Grup Başkanının başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda şube müdüründen,
ç) Bilgi İşlem Grup Başkanlığında, Grup Başkanının başkanlığında, başkanının uygun göreceği sayıda şube müdüründen,
d)    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda şube müdüründen,
e)    İç Denetim Birimi Başkanlığında, İç Denetim Birimi Başkanının başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda başkan yardımcısı veya iç denetçiden,
f)    Diğer hizmet birimlerde, hizmet birim amirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda grup başkanından oluşur.
Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri
Madde 20- (l ) Merkez Değerlendirme Komisyonlarının görevleri şunlardır.
a)    Üstün Başarı Belgesi alan merkez teşkilatı personelini, disiplin amiri tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-3 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye tâbi tutmak.
b)    Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.
c)    Disiplin amirinin toplam puanı ile merkez Değerlendirme Komisyonunun toplam puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ilgilinin ödüllendirilmesine esas olan puanını bulmak.
ç) Değerlendirme sonuçlarına göre personeli en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, sıralama listesi ile değerlendirme formlarını Bakanlık Makamına sunulmak üzere en geç Eylül ayının sonuna kadar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne göndermek.

 

ALTINCI BÖLÜM
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Odüle İlişkin Görevleri

Madde 21- (l) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ödüle ilişkin görevleri şunlardır.
a)    Ödüllendirilmesi uygun görülen merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmek üzere Bakanlık Makamına sunmak.
b)    Ödüllendirilen personelin isimlerini, ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yerlerine bildirmek.
c)    Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin bilgilerini Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmek.
ç) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin sayısını, izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.
d)    Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin yıllar itibariyle istatistiğini yapmak ve muhafaza etmek.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
DeğerIendirme komisyonlarına katılamayacak olanlar

Madde 22- (l) İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonu başkanı ile üye olarak görevlendirilen personel, kendileri veya yakınları hakkında değerlendirme yapılırken komisyon toplantılarında bulunamazlar.
DeğerIendirme komisyonlarının süreleri

Madde 23- (l) İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonlarının görev süresi bir yıldır.
Belge düzenlenmesi

Madde 24- (l) Başarı Belgesi almaya hak kazanan personel için Ek-4'deki "Başarı Belgesi", Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanan personel için Ek-5'deki "Üstün Başarı Belgesi", Ödül almaya hak kazanan personel için Ek-6'daki "Ödül Belgesi” düzenlenir.

Yürürlük
Madde 25- (l) Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 26- (l) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yukarıdaki yönergede kimlere verileceği Yönergei le düzenlenmiştir.

 

 


 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri

ARŞİV ARAMA