A. Başvuru Şartları

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1’inci ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1’inci ve 2’nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak  şartları aranacaktır.

B. Başvuru

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan ElektronikBaşvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.  

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 2 Eylül 2024 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Eylül 2024 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 2 Eylül 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Eylül 2024 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”,

“Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir. 

Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, bulundukları ilde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

İller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecektir. Eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır.  

Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenlerin başvuruları kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.

Başvuru süresi içinde öğretmenler görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler

Sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dâhil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yaptıkları süreler,

Yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

Çeşitli nedenlere (görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği vb.) bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen iller arası görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

 

Ç.  Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller

Bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerden görev yaptıkları ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro bulunmayanlar ile doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 

İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam

etmek istemeyenler üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

 Not: Bu bölümde A. Başvuru Şartları bölümünün sadece ikinci maddesinde ifade edilen üç yıllık çalışma süresi şartının aranmayacağı haller belirtilmiş olup A. Başvuru Şartları bölümünün 3’üncü ve 4’üncü maddelerinde yer alan çalışma süresi şartı bakımından ayrıca bir hak doğurmamaktadır.

 

D. 12 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular

12 İl Listesi:

1 Ağrı 
2 Ardahan 
3 Bitlis 
4 Hakkâri 
5 Iğdır 
6 İstanbul 
7 Kars 
8 Muş 
9 Siirt 
10 Şırnak 
11 Şanlıurfa 
12 Van 

12 İl Listesi’nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan öğretmenlerden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulunduğu ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olanlar A. Başvuru Şartları bölümünün 1’inci, 3’üncü ve 4’üncü maddelerinde yer alan şartları taşımaları kaydıyla listedeki 12 ille sınırlı olmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

12 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacaktır.

Not: Bu duyurunun “A” , “C”, ve “Ç”  bölümlerindeki şartları taşıyanların hak kaybına uğramamaları için bu bölüm kapsamında başvuru yapmamaları gerekmektedir. 

 

E. Dikkat Edilecek Hususlar

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananlardan 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4’üncü maddesi kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bir yıllık çalışma süresini doldurmayanlar ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından sözleşmeli ve kadrolu toplam dört yıllık çalışma süresini doldurmayanlar bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2024 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin atandığı il’e atama işlemi gerçekleşmemesi ve öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. 

Görev yeri soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak başka bir il’e değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir. Ancak soruşturma sonucu başka il’e atanan öğretmenler, burada görevlerine başladıkları tarihten itibaren başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise atandıkları yerde göreve başladıktan sonra il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan öğretmen atamasının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç aynı atama döneminde ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

Elektronik Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu müdürlüklerinden belgeye dayalı olarak bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. 

Eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri onay/ret işlemlerini başvurunun yapıldığı gün veya izleyen gün içinde tamamlayacaklardır. Son gün yapılan başvuruların onay/ret işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.

2024 il içi isteğe bağlı yer değişikliği döneminde atama işlemi gerçekleşen öğretmenler bu duyuru kapsamında yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelik’te belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. 

 

F. Atamalar

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 7 Haziran 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. 

Bu duyurunun “D. 12 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

 

G. Başvuru ve Atama Takvimi

Başvurular: 3 Haziran 2024 - 7 Haziran 2024 (Saat 16.00)

Atamalar: 11 Haziran 2024

İlişik Kesme: 14 Haziran 2024 itibarıyla

Guncelegitim.com