ÖĞRETMEN
Giriş Tarihi : 17-11-2022 12:21

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Dikkat Edilecek Hususlar

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 81 İl sınav merkezinde 19 Kasım 2022 Cumartesi günü, saat 10.00'da yapılacak. Adaylara 100 soru sorulacak, 150 dakika süre verilecek.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Dikkat Edilecek Hususlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI


SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE 

09/12/2016 Tarih 29913 Resmi Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, sınav uygulamaları kapsamındaki fiilleri işleyen görevlilere işlediği fiilin türüne göre cezai müeyyideler getirilmiştir.

Sınav binasına cep telefonu ya da diğer iletişim araçları ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Sınav paketlerinin açılması ve sınav evrakı dönüş zarfının kapatılması 8. ve 9. sayfada yer alan talimatlara göre yapılacaktır. Sınav Evrakı Dönüş Zarfının kapak kısmında bulunan “yapışkan koruyucu bandı” kesinlikle, sınav evraklarını zarfa koyduktan sonra kaldırınız.

  • KURUM ADI: Millî Eğitim Bakanlığı
  • SINAVIN ADI: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı
  • SINAV MERKEZLERİ: 81 İl Sınav Merkezi
  • SINAV TARİHİ VE SAATİ: 19 Kasım 2022 Cumartesi, Saat 10.00
  • SORU SAYISI VE SINAV SORUSU: 100 Soru, 150 Dakika

SINAVA GİRİŞ:

Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. Geçici Kimlik Belgesi ile sınava alınabilecektir. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, en geç saat 09.30’da sınava gireceği binada salonlara alınmak üzere hazır bulunacaktır.

Adaylar, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük 2 (alyans hariç), broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. doküman, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.

Adayların bu araçlarla sınava alınmayacağı, sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavının tutanakla geçersiz sayılacağı hususunun mutlaka duyurulması gerekmektedir. Adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

 

SALON GÖREVLİLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Sınav Başlamadan Önce;

 1. Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi bina  sınav komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya katılır.

 2. Gözetmen görevli olduğu salona giderek adayları karşılar.

 3. Salon başkanı görevli olduğu salona ait sınav paketini ve Salon Görevlileri Sınav Uygulama  Formu’nu imza karşılığı teslim alır. Sınavı formdaki açıklamalara ve sıraya göre uygular.

 4. Adayları, geçerli kimlik ve fotoğraflı sınav giriş belgelerini kontrol ederek salona alır. Geçerli kimlik ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava  alınmayacaktır. Sınav giriş belgesi adaylarda kalacaktır.

 5. Adayların sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturmasını sağlar.  (Gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına aittir.)

 6. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde salona gelen adayların sınava  katılmalarını sağlar. Bu adaylara ek süre verilmez.

 7. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini adayların görebileceği şekilde tahtaya yazar ve anons ile  sınavı başlatır.

 8. Adayın sınav giriş belgesinde ve Bina Sınav Komisyonundan alınan salon aday yoklama  listesinde belirtilen süreleri dikkate alarak, adayların sınav salonunda bu süreden fazla
 bulunmamasına dikkat eder. Yedek salon görevlileri, yedek salonda sınava girecek adayın  sınav süresi ve varsa sınav tedbir hizmetinin tespiti için adaya ait sınav giriş belgesini Bina Sınav Yürütme Komisyonundan talep eder.

 9. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınav paketini  adayların gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala açar.

10. Sınav paketinden çıkan soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının kontrolünü yapar, eksik veya  fazla olması halinde bunu tutanakla belgeler.

 11. Kitapçığın ön veya arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okur, adayların  sorularını cevaplar ve adaylarla sınav süresince gerekmedikçe konuşmaz.

 12. Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda  soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması hâlinde sınavlarının geçersiz olacağını
bildirir.

 13. Salon aday yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen adaylara, kendi isimlerine göre  basılmış olan cevap kâğıtlarını dağıtır. Adayın kendine ait cevap kâğıdında yer alan bilgilerini kontrol ettirir ve cevap kâğıdında yer alan imza bölümünü adaya kurşun kalem ile imzalatır.

 14. Adayın cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerinde hata varsa, cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa, cevap kâğıdında baskı hatası varsa ya da adayın adına düzenlenmiş cevap  kâğıdı bulunmuyorsa, sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından tutanak hazırlanır. Bu
 adaya yedek cevap kâğıdı verilir. Aday bilgileri, yedek cevap kâğıdında boş olarak  gönderileceği için bu bilgiler aday tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanır. Kullanılan  yedek cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlandığı salon görevlilerince kontrol edilir.

 15. Adaya verilen yedek cevap kâğıdında aday bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya
 eksik kodlamadan aday ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
 

16. Adaylara,

  • Soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinde yapacakları yazı yazma/işaretleme/silme işlemleri  için koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi  kullanmalarını,
  • Her sorunun 5 (beş) seçeneği olduğunu,
  • Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesinin doğru cevap olduğunu,
  • Yanlış cevapların doğru cevap sayısını etkilemeyeceğini,
  • Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevapların optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirileceğini, belirtir.

 17. Soru kitapçığına işaretlenen cevapların, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacağını söyler.

 18. Adaya ait geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve fotoğraflı sınav giriş belgesi ile cevap kâğıdındaki basılı aday bilgilerini kontrol eder.

 19. Soru kitapçıklarını adaylara dağıtır.

 20. Aday tarafından kontrol edilen soru kitapçığında, eksik sayfa veya baskı hatası varsa bu
 kitapçığı yenisi ile değiştirir.

 21. Adaylara sınav başlamadan önce soru kitapçıklarını açmamalarını söyler.

 22. Adaylara soru kitapçığının ön yüzüne ad, soyad ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını
söyler.

 23. Soru kitapçık türü A olan adayların cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A  yuvarlağını, soru kitapçık türü B olan adayların ise cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün  B yuvarlağını işaretlemelerini söyler.

 24. Sınav başladığı andan itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve sınava girmesi  bina sınav komisyonunca uygun görülen adayları sınava alır ve bu adaylara ek süre  vermez.

 25. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala adaylara sınav
 salonundan çıkamayacaklarını duyurur.

Yedek Gözetmenin Görevleri

 1. Sınav salonundaki görevliler ile Bina Sınav Komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.
 2. Sınavda görevi olmayanların bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.
 3. Bina Sınav Komisyonunun verdiği diğer görevleri yapar.

 Sınav Süresince;

 1. Sınav anında kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme  cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz,  radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma
 cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans  hariç), broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ya da mekanik cihazlar, databank sözlük,  hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,
 delici ve kesici aletlerden herhangi birini bulunduranlar hakkında, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavın geçersiz sayılacağına dair tutanak düzenler. (Hazırlanan tutanakta  sınavın iptal edileceğine dair ibare mutlaka bulunacaktır.)

 2. Sınava girmeyen adayların, salon aday yoklama listesinde isimlerinin karşısına silinmeyen  kalemle “GİRMEDİ” yazar ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” kutucuğunu kurşun kalemle kodlar.

 3. Cevap kâğıdında adayın imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol eder.

 4. Sınav sırasında adayların sağlık sebebi dışında salondan çıkmasına izin vermez, zorunlu  durumlarda adaya koridorda görevli yedek gözetmen eşlik eder. Bu durumda adaya ek süre  tanımaz. Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan adayları sınava almaz, soru
 kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez.

 5. Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarır, kopya çektiği belirlenen adayla ilgili tutanak  düzenler. Bu tutanağı sınav evrakı dönüş zarfına koyar. Bu durumda olan adayların sınava  devam etmelerine ve sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav binasından ayrılmalarına
 izin verilmez.

 6. Sınav bitimine 15 dakika kala "15 dakikanız kaldı cevaplarınızın cevap kâğıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz." ve sınav bitimine 5 dakika kala “5 Dakikanız Kaldı” şeklinde uyarır.

 7. Adaya ait cevap kâğıdındaki salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümü silinmeyen kalemle imzalar.

Sınav Süresi Sonunda;
 1. Sınav süresinin sonunda sınavı durdurur. Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını adaylardan teslim alır. Sınav evrakını teslim eden adaya, salon yoklama listesini silinmeyen kalemle  imzalatır. (Bu işlemi sınav başlamadan önce ya da sınav sırasında yapmaz.)

 2. Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını salon yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup  olmadığını kontrol eder. Salonda ınav evrakı kalmadığından emin olur.

 3. Cevap kâğıtlarını, salon yoklama listesini ve varsa diğer sınav evrakını (tutanak gibi), tam ve  sıralı olarak sınav evrakı dönüş zarfına yerleştirir. Bu işlemi, zarf kapağında bulunan kapatma şeridi koruyucu bandını kaldırmadan önce yapar. (Soru kitapçıkları ve EK-2 Salon Görevlileri
 Sınav Uygulama Formu dönüş zarfına konulmayacaktır.)

 4. Sınav evrakı dönüş zarfını sınav salonunda kapatır.

5. Sınav evrakı dönüş zarfını, soru kitapçıklarını ve Salon Görevlileri Sınav Uygulama Formu’nu Bina Sınav Komisyonuna imza karşılığında teslim eder.

 6. Sınav salonundan ayrılmadan önce salonu kontrol eder, unutulan evrak veya eşya varsa Bina Sınav Komisyonuna teslim eder.

 7. Sınav salonunda unutulan, sınav evrakı dönüş zarfına konulmayan cevap kâğıtları işleme alınmayacak olup yasal sorumluluk salon görevlilerine ait olacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse
kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların sınav iptal nedenleri ve kimlik bilgileri salon aday yoklama listesinde yer alan TUTANAKTIR bölümüne yazılacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

  

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Numaraları: 0 (312) 413 46 16 / 413 32 47/413 32 48
Sınav Koordinasyon Merkezi İletişim Hatları: 0 (312) 413 3280-413 3225-413 4723
 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri