ATAMA
Giriş Tarihi : 23-12-2022 20:22   Güncelleme : 24-12-2022 10:12

Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (2023 Yarıyıl Tatili)

2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme İşlemine İlişkin Duyurusu: Birinci Aşama 2 Ocak 2023 tarihinde başlıyor. İşte ayrıntılar...

Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (2023 Yarıyıl Tatili)

MAZERET DURUMLARI

B.1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

 1. Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin,
 2. Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin

hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Başvuruda;

 1. Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,
 2. Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı istenecektir.

Eş, anne, baba, çocuk veya kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

Açıklama :  Sağlık Bakanlığının 15.12.2022 tarihli ve E-23642684-458.01-2423 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları kabul edilecektir. 

 

B.2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden eşleri;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
 2. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
 3. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

ç) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

 1. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
 2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
 3. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
 4. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

ğ) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

ı) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a)               ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar, i) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar  eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sıralananlardan (a) ila (h) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir.)

(ı) bendi kapsamında başvuranlardan;

 • Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
 • Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
 • Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
 • İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise alıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge,

 

(i)  bendi kapsamında başvuranlardan;

Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge, Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.

Açıklama : Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.

 

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

 1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
 2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2023 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
 3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
 4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
 5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
 6. Öğretmenlerden;
 1. Yurt dışı görevi 28 Şubat 2023 tarihinden sonraki bir tarihte sona erenler ile eşleri yurt dışında görevli olanlar,
 2. Eşleri geçici görevli olanlar,
 3. Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar      yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

 

B.3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

 1. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,
 2. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar

     can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

 

B.4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

 1. Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
 2. Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu

ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.

Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

Açıklama :  Sağlık Bakanlığının 15.12.2022 tarihli ve E-23642684-458.01-2423 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları kabul edilecektir. 

 

B.5. Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

 1. Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,
 2. Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,
 3. Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere, 

ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sayılanlardan;

 1. bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,
 2. bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak       

     TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)

 1. bendi kapsamında başvuranlardan  eşi, çocuğu  ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin   şehit ya da malul olduğuna dair belge,

(ç) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya  kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel     

     eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge  ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda  bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenecektir.

Ç.  BAŞVURU VE TERCİHLER

 

1. Başvurular 

 1. Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.
 2. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
 3. İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi

“personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.

ç) Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.

 1. Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.

 

2. Tercihler

a) İller arasında

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarınının tamamını tercih edebilecektir.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

 

b) İl içinde

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. 

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

 

c) Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri

Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

 

D. YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

 

E. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Aşama

İşlem

Tarih

 

Birinci

Aşama

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci

Başlangıç : 

2 Ocak 2023

Bitiş         : 

6 Ocak 2023 (Saat 16.00)

İkinci Aşama

Tercihlerin Yapılması ve Onay

Süreci                            

 

Başlangıç :

11 Ocak 2023

Bitiş         :

16 Ocak 2023 (Saat 16.00)

Atamalar   

  

 18 Ocak 2023

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri    

 

 20 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren

 

 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri