MEB
Giriş Tarihi : 18-05-2022 18:43   Güncelleme : 18-05-2022 22:25

MEB Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim ve Yazılı Sınav Duyurusunu yayımladı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu Yayımlandı

 MEB Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim ve Yazılı Sınav Duyurusunu yayımladı

MEB'den Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu

İLGİLİ MEVZUAT

 • 03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu,
 • 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği,
 • 13.05.2022 tarihli ve 49594775 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Öğretmenlik
 • Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge.

 

AÇIKLAMALAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen unvanları için Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı/Başöğretmenlik Eğitim Programı uygulanacak ve söz konusu unvanlar için yazılı sınav yapılacaktır. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin süreç EK-1’de yer alan takvim doğrultusunda yürütülecektir.

Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların, MEBBİS’te yer alan bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık bulunması hâlinde, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruda bulunmaları kaydıyla;

 • Kadrosu taşra teşkilatında bulunanlar bakımından il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince,
 • Kadrosu merkeze bağlı taşra teşkilatında olanlar bakımından ise birimlerince,    23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Bakanlığımız merkeze bağlı taşra teşkilatında görev yapanlardan eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunanların değerlendirme işlemleri, görev yaptıkları okulun/kurumun

onayından sonra görev yaptıkları okulun/kurumun bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından yapılacaktır.

Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta iken Bakanlığımız yurt dışı teşkilatı ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görevlendirilen öğretmenler/uzman öğretmenlerin gerek eğitim programına gerekse yazılı sınava başvuruları elektronik ortamda MEBBİS üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecektir.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunacakların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne bulundurarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

Özel öğretim kurumları ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programı ve yazılı sınava başvuruda bulunacakların başvuruları;

 • Özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce,  
 • Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapanlar bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca,

yapılacak planlama doğrultusunda alınacaktır. Başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların ise görev yaptıkları kurumlarca tespit edilerek, şartları taşıyanların listesi Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.

EĞİTİM PROGRAMI

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre uzman öğretmen unvanı için 180 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022 tarihleri arasında; Başöğretmenlik Eğitim Programına göre başöğretmen unvanı için 240 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden

gerçekleştirilecektir. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitimleri belirlenen tarih aralığında olmak üzere günün her saati erişime açık tutulacaktır. Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle erişime açılan her bir eğitim konusunun içeriği yazılı doküman olarak ÖBA üzerinden paylaşılacaktır.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına katılacaklar, ÖBA’ya giriş yapmaları ve her bir eğitim konusunu eksiksiz izlemeleri hâlinde Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olacaktır. Bu bakımdan uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için her bir eğitimin tamamının izlenmesi esas olup, eğitim içerikleri ile birebir uyumlu yazılı doküman ise ilave bir imkân olarak hizmete sunulacaktır.

Eğitim programını tamamlamayanlar uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunamayacaktır.

Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenecektir. Söz konusu seminer belgesi, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmayanlar ile

yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar için düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak başvurularda geçerli olacaktır. Bu süreçte eğitim programında değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla ilgili sınırlı eğitime tabi tutulacaktır.

 

Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde belirlenen;

 1. Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,
 2. Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen

süreler,

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi

kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci

maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

 1. Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,
 2. Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen

veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,

 1. 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,
 2. Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri, de dâhil edilecektir.

Sürelerin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi esas alınacaktır.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu eğitim programına aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 01-28 Haziran 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.

Uzman öğretmen olarak görev yapmakta olanlardan başöğretmen unvanı için yapılacak eğitim programına başvuruda bulunanların uzman öğretmenlikteki on yıllık süreleri, yapılan duyurular üzerine başvuruda bulunup adlarına uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenenlerin sertifikanın düzenlendiği tarih; yargı kararına bağlı olarak adlarına sertifika düzenlenenlerin ise yargı kararına göre uzman öğretmen unvanı aldıkları tarih dikkate alınacaktır.

 

Eğitim Programına Başvuru  

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına MEBBİS üzerinden başvuruda bulunacaklardır.

Eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından 01-13 Haziran 2022 tarihleri arasında değerlendirilecektir.

Başvuruların sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonunca aksaklığa sebep olamayacak şekilde değerlendirilip onaylanması gerekmektedir.

 

MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge eki EK-2 ve EK-3’te yer alan uzman öğretmenlik/başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının yapıldığına ilişkin belgeler 07 Temmuz 2022 – 03 Ekim 2022 tarihleri arasında MEBBİS’e adaylar tarafından yüklenecektir.  Mesleki gelişim çalışmalarının geriye dönük herhangi bir geçerlilik süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Öğretmenler/uzman öğretmenler ilk göreve başladığı tarihten itibaren katıldıkları mesleki gelişim çalışmaları bu süreçte kullanabileceklerdir.

Adaylar tarafından MEBBİS’e yüklenen mesleki gelişim çalışmaları aynı tarihler arasında sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonunca aksaklığa sebep olmayacak şekilde incelenip onaylanacaktır.

Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanların Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge eki EK-2/EK-3’te yer alan mesleki gelişim çalışmaları tablosunda bulunan üç alanın en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekmektedir. Ayrıca başöğretmen unvanı için öngörülen mesleki gelişim çalışmaları uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacaktır.

 

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.

Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları EK-2’de belirtilmiştir. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

 1. Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
 2. Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
 3. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
 4. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

 

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

 1. Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
 2. Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
 3. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
 4. Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

 

Kimler Başvuruda Bulunabilecek

Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.

 

YAZILI SINAVDAN MUAFİYET

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaktır.

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecektir.

Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini tamamlayanların söz konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya da alanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan, gerek diplomalarında “yüksek lisans mezunu” oldukları belirtilenler gerekse “Yükseköğretim Kurulunca” öğrenim sürelerine bağlı olarak yüksek lisans derecesine sahip oldukları belirlenenler, muaf tutulacaktır.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden bu madde kapsamında uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.

EK-1

UZMAN ÖĞRETMENLİK/BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE YAZILI SINAV TAKVİMİ

 

İŞLEM

TARİH

AÇIKLAMA

MEBBİS Kayıtlarının Güncellenmesi

23-30 Mayıs 2022

Pazartesi-Pazartesi/6 İş Günü

MEBBİS kayıtlarında güncelleme yapılması gereken öğretmenlerin /uzman öğretmenlerin talepleri alınarak gerekli düzeltme, il millî eğitim müdürlükleri /Bakanlıkça yapılacaktır.

İl Değerlendirme

Komisyonunun Oluşturulması

23-30 Mayıs 2022

Pazartesi-Pazartesi/6 İş Günü

İl millî eğitim müdürlükleri Aday

Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde il değerlendirme komisyonları oluşturula-caktır.

Bakanlık Kadro ve

Pozisyonlarında Görev Yapan

Öğretmen/Uzman

Öğretmenlerin Eğitim

Programına Başvurularının

Alınması

01-10 Haziran 2022

Çarşamba-Cuma

/10 Gün

Bakanlık Kadro ve

Pozisyonlarında Görev Yapan

Öğretmen/Uzman

Öğretmenlerden Eğitim

Programına Başvuruda

Bulunanların, Başvurularının

Değerlendirilmesi ve

Onaylanması

01-13 Haziran 2022

Çarşamba- Pazartesi

/ 13 Gün

Bakanlık Kadro ve

Pozisyonlarında Görev Yapan

Öğretmen/Uzman

Öğretmenlerden Eğitim

Programına Başvuruda

Bulunanların, İl

Değerlendirme Komisyonu

Tarafından Yapılan Değerlendirme Sonucu

Şartları Taşıyanların İlanı

14 Haziran 2022

Salı

 

Özel Öğretim Kurumları ile

Bakanlık Dışındaki Kamu

Kurumlarında Görev

Yapanlardan Eğitim

Programına Başvuruda

Bulunacakların Listesinin

Gönderilmesi

01-28 Haziran 2022

Çarşamba-Salı/28 Gün

Başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü; Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların ise görev yaptıkları kurumlarca tespit edilecektir.

Bakanlık Kadro ve

Pozisyonlarında Görev Yapan

Öğretmen/Uzman

Öğretmenlerden Eğitim

Programına Başvuruda

Bulunanların, İl

Değerlendirme Komisyonunca

Yapılan Değerlendirme

Sonuçlarına İtirazlarının

Alınması

15-21 Haziran 2022

Çarşamba

-Salı

/5 İş Günü

Bakanlık Kadro ve

Pozisyonlarında Görev Yapan

Öğretmen/Uzman

Öğretmenlerden Eğitim

Programına Başvuruda

Bulunanların, Değerlendirme

Sonuçlarına Yaptıkları

İtirazların Sonuçlandırılması

05 Temmuz 2022

Salı

(İtiraz tarihinden itibaren 10 iş günü)

Eğitim Programına Katılacakların İlanı

07 Temmuz 2022

Perşembe

Eğitim Programının Uygulanması

18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022

UZMAN ÖĞRETMENLİK

Pazartesi-Pazartesi/35 İş Günü

(30 Ağustos resmî tatil çıkarıldı.)

18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022

BAŞ

ÖĞRETMENLİK

Pazartesi-Pazartesi/45 İş Günü

(30 Ağustos resmî tatil çıkarıldı.)

Uzman

Öğretmenlik

/Başöğretmenlik

Mesleki Gelişim

Çalışmalarının MEBBİS’e

Yüklenmesi

07 Temmuz 2022-03 Ekim 2022

Perşembe-Pazartesi

,/89Gün

Bakanlık Kadro ve

Pozisyonlarında Görev Yapan

Öğretmen/Uzman

Öğretmenlerden Yazılı Sınavdan Muaf Olanların

Başvuruları ile Yazılı Sınava

Başvuruda Bulunacakların Başvurularının Alınması

26 Eylül 2022-03 Ekim 2022

Pazartesi-Pazartesi

/8 Gün

Özel Öğretim Kurumları ile

Bakanlık Dışındaki Kamu

Kurumlarında Görev

Yapanlardan Yazılı Sınavdan

Muaf Olanların ve Yazılı

Sınava Başvuruda

Bulunacakların Listesinin

Gönderilmesi

26 Eylül 2022-03 Ekim 2022

Pazartesi-Pazartesi

/8 Gün

Başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların ise görev yaptıkları kurumlarca tespit edilecektir.

Bakanlık Kadro ve

Pozisyonlarında Görev Yapan

Öğretmen/Uzman

Öğretmenlerden Uzman

Öğretmen

/Başöğretmen

Unvanı İçin Başvuruda

Bulunanların

Değerlendirilmesi

26 Eylül 2022-07 Ekim 2022

Pazartesi- Cuma

/10 İş Günü

Yazılı Sınavdan Muaf

Olanların Başvurularının

Değerlendirilmesi Sonucu

Şartları Taşıyanlar ile Yazılı

Sınav Başvurularının

Değerlendirilmesi Sonucu

Sınava Katılmaya Hak

Kazananların İlanı

10 Ekim 2022

Pazartesi

Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Alınması

11-17 Ekim 2022

Salı-Pazartesi

/5 İş Günü

Değerlendirme Sonuçlarına

Yapılan İtirazların Sonuçlandırılması

31 Ekim 2022

Pazartesi

(İtiraz tarihinden itibaren 10 iş günü)

Yazılı Sınava Katılacakların İlanı

01 Kasım 2022

Salı

Yazılı Sınavın Yapılması

19 Kasım 2022

Cumartesi

Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı

12 Aralık 2022

Pazartesi

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtirazların Alınması

13-19 Aralık 2022

Salı-Pazartesi

/5 İş Günü

Yazılı Sınav Sonuçlarına

Yapılan İtirazların Sonuçlandırılması

02 Ocak 2023

Pazartesi

(İtiraz tarihinden itibaren 10 iş günü)

Kesin Sonuçların İlanı

03 Ocak 2023

Salı

Sınavdan muaf olanlardan şartları taşıyanlar ile yazılı sınavda başarılı olanların kesin sonuçlarının ilanı.

Sertifikaların Düzenlenmesi

04 Ocak 2023

Çarşamba

Sınavdan muaf olanlardan şartları taşıyanlar ile yazılı sınavda başarılı olanların sertifikalarının düzenlenmesi.

 

 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri