2016'da hangi durumlarda, kimlere nöbet ücreti ödenecek?


2016'da hangi durumlarda, kimlere nöbet ücreti ödenecek?

Nöbete; 2016 Yılında Haftada 2 Saat ve 2017 Yılında İse Haftada 3 Saat Ek Ders Ücreti Ödenecek

2016'da hangi durumlarda, kimlere nöbet ücreti ödenecek?
2016'da hangi durumlarda, kimlere nöbet ücreti ödenecek?

Nöbete; 2016 Yılında Haftada 2 Saat ve 2017 Yılında İse Haftada 3 Saat Ek Ders Ücreti Ödenecek

2016 - 2017 toplu sözleşme mutabakatında şu hüküm yer almaktadır:

"Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti
MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir."

Bu maddeye göre;

1- Nöbet ücreti eğitimin fiilen yapıldığı günlerde söz konusu olacak.
2- Nöbet ücreti bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere verilecek.
3- Nöbet ücreti 2016 yılında haftada 2 saati, 2017 yılında haftada 3 saati geçemeyecek
6- Ek ders ücreti 2016 yılı Ocak'ta, gündüz için 140*0,088069 olacaktır. Bu da, 12,32 liradır. bu miktardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir. Ayda 8 saat olursa, 2016 yılında 98 lira brüt ek ders ücreti alınacaktır.

Genel İdari İzinli Olunan Günlerde De Nöbet Ücreti Ödenir

Yine Toplu Sözleşme Mutabakatı "İKİNCİ BÖLÜM-EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME" bölümü "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2. maddesinde "Madde 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." şeklinde yer alan düzenleme ile genel idari izinli olunulan günlerde de nöbet ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Ücretli Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesindeki; "MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

  • a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
  • 1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
  • 2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.
  • b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
  • 1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,
  • 2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir." hükümlerine göre ders görevi verilebilmektedir.

Fakat okul yönetimlerinin inisiyatif kullanarak uygulamalarda ücretli öğretmenlere de nöbet görevi verdikleri genel bir uygulamadır.

Bu durumda öğretmen yetersizliği nedeniyle görevlendirilen ücretli öğretmenlere yine öğretmen yetersizliği sebebiyle nöbet görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

Rehber Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

17.4.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin "Verilemeyecek Görevler" görevler başlıklı 55. maddesindeki; "Madde 55 -Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez." hükümlerine göre rehber öğretmenlere nöbet görevi verilememekte karşılığında da nöbet ücreti ödenememektedir.

Fakat rehber öğretmenler hassas görevleri gereği her an öğrencilerin sorunlarını dinlemek, onlara çözüm yollarını göstermek, onlarla vakit geçirmek zorundadırlar. Bu nedenlerle de zaten nöbet görevi verilmemektedir. Bu öğretmenlerimiz sürekli olarak öğrenciler ile ilgilendikleri için zaten fiili olarak bir bakıma nöbet görevi yerine getirdiklerinden bu öğretmenlerimizin nöbet görevini yerine getirmiş sayılması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

Okul Öncesi Öğretmenleri ile İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapan Özel Eğitim Öğretmenlerine Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğretmenlerin nöbet görevi" başlıklı 44. maddesi 2. fıkrasındaki; " (2) Ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine, boş geçen dersleri doldurma ve nöbet görevi verilmez." hükümleri uyarınca Okul Öncesi Öğretmenleri ile İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapan Özel Eğitim Öğretmenlerine nöbet görevi de verilememektedir.

Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Teneffüs Hakkı Yoktur

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri" başlıklı 6. maddesi 1. fıkrası uyarınca; "(1) Okul öncesi eğitim kurumlarında; a) Okul öncesi eğitim kurumlarında günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. Ancak, ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde okulun öğretim şekline uygun olarak normal eğitim de yapılabilir." hükümleri gereğince okul öncesi öğretmen ve öğrencilerinin teneffüs hakları bulunmamaktadır.

İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapan Özel Eğitim Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Teneffüs Hakkı Vardır

31.05.2006 Tarihli ve 26184 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları" başlıklı 26. maddesi (g) fıkrasındaki; "ğ) Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından okulda/kurumda uygulanan programa uyarlar." hükümleri,

Aynı Yönetmeliğinin "Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programından farklı bir eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları" başlıklı 27. maddesi (g) fıkrasındaki; "g) Bu sınıflarda ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde okul veya kurumda uygulanan programa uyulur." hükümleri ile ilkokul ve ortaokullarda açılan özel eğitim sınıflarında ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde okul veya kurumda uygulanan programa uyulmakta olduğundan ilkokul ve ortaokullarda açılan özel eğitim sınıflarındaki özel eğitim öğretmen ve öğrencilerinin teneffüs hakları bulunmakta fakat nöbet görevi verilememektedir.

İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapanlar Hariç Özel Eğitim Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Teneffüs Hakkı Yoktur

31.05.2006 Tarihli ve 26184 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "İşitme, görme ve ortopedik yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlar" başlıklı 38. maddesi,
"Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan okul ve kurumlar" başlıklı 40. maddesi,
"Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören bireyler için açılan okul ve kurumlar" başlıklı 42. maddesi,
"Üstün yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılan kurumlar" başlıklı 43. maddesi,
"Birden fazla yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim kurumları" başlıklı 44. maddesi,
"Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu)" başlıklı 45. maddesi,

hükümlerinde özel eğitim sınıflarındaki özel eğitim öğretmen ve öğrencileri için ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri düzenlenmediğinden Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen bazı özel eğitim sınıflarındaki özel eğitim öğretmen ve öğrencilerinin teneffüs hakları yoktur.

Bu nedenlerle Okul Öncesi Öğretmenleri ile Özel Eğitim Öğretmenlerinin bu hassas görevleri gereği öğrencilerin başında bulunmak sürekli onlarla vakit geçirmek zorundadırlar. Bu nedenle de nöbet görevi verilmemektedir. Bu öğretmenlerimiz sürekli olarak öğrencilerin başında bulunarak zaten fiili olarak bir bakıma nöbet görevi yerine getirdikleri için bu öğretmenlerimizin nöbet görevini yerine getirmiş sayılması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapanlar Hariç Özel Eğitim Öğretmenlerine Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (okulu)Öğretmen ve Öğrencilerin Teneffüs Hakları Vardır

31.05.2006 Tarihli ve 26184 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu)" başlıklı 46. maddesi (g) fıkrasında; "g) Bu kurumlarda bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır. Günlük çalışma süresinin ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinliklere dağılımı okul yönetimince belirlenir." hükümleri ile özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okulu) özel eğitim öğretmen ve öğrencilerinin teneffüs hakları bulunmaktadır.

İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapanlar Hariç Özel Eğitim Öğretmenleri Nöbet Tutmakla Yükümlüdür

31.05.2006 Tarihli ve 26184 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin Nöbeti" Başlıklı 89. Maddesindeki; "(1) Özel Eğitim Okul ve Kurumlarında Okul Öncesi, Sınıf ve Alan Öğretmenleri nöbet tutar. Yatılı Özel Eğitim Okul ve Kurumlarında nöbet süresi 24 saattir. Bu Kurumlardaki nöbetler için yeteri kadar öğretmen bulunmadığı takdirde kurumun yöneticileri de nöbetçi öğretmen olarak görev yaparlar. Nöbetlerde en az bir bayan ve bir erkek öğretmen görevlendirilir." hükümleri uyarınca bu öğretmenlere nöbet görevi verilmekte ve karşılığında ek ders ücreti ödenmektedir.

Müdür Yetkili Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Eğitim-Bir Sen ve Türk Eğitim Sen tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurularak, fiilen nöbet görevini yerine getiren müdür yetkili öğretmenlere toplu sözleşme hükmü gereği ek ders ücreti ödenmesi gerektiği noktasında genel bir yazı hazırlanarak il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesini talep edilmiştir.

Bakanlıkça bu talebe verilen resmi cevaplarda, "Müdür Yetkili Öğretmenlerin, Yöneticilik görevini öğretmenlik görevinin yanında yaptığı için öğretmenlik kimliği ön planda bulunan Müdür Yetkili Öğretmenlerin fiilen yaptığı nöbet görevine bağlı olarak ücret ödenmesinden yararlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denilmiştir.

Buna göre, Müdür yetkili öğretmenlere nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenecektir.

memurlar.net

nöbet ücreti nöbete ne kadar ücret verilecek Nöbete ücret ne zaman verilecek nöbet ücretin ne kadar nöbet ücreti kaç saat nöbet ücreti kimlere verilecek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 Öğretmenlerin Kasım Seminer Programı ve Konuları Belli Oldu
Öğretmenlerin Kasım Seminer Programı ve Konuları Belli Oldu
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!