2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazeret Durumu Atama Duyurusu Yayımlandı. Başvurular Başlıyor!


2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazeret Durumu Atama Duyurusu Yayımlandı. Başvurular Başlıyor!

2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazeret Durumu Atama Duyurusu Yayımlandı. Başvurular Başlıyor!
2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazeret Durumu Atama Duyurusu Yayımlandı. Başvurular Başlıyor!

MAZERET DURUMLARI
 
B.1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
 
Öğretmenlerden;
a)    Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
b)    Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,
 
hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
 
Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
 
Başvuruda;
a)    Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,
b)    Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı, istenecektir.
 
Eş, anne, baba, çocuk veya kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.
 
B.2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
 
Öğretmenlerden eşleri;
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b)    506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c)    TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d)    926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e)    2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f)    2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g)    399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ)     Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h)    Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı)     5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve
(b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i)    Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,       eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
 
Yukarıda sıralananlardan (a) ila (h) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir.)
 
(ı) bendi kapsamında başvuranlardan;
•    Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
•    Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
•    Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
•    İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge,
 
(i)  bendi kapsamında başvuranlardan;
•    Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
 
•    Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge, istenecektir.
 
Açıklama : Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama başvurularının son günü itbarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.
 
Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
 
1.    Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
2.    Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
3.    Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
4.    360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
5.    Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
6.    Öğretmenlerden;
a)    Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b)    Eşleri geçici görevli olanlar,
c)    Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,       yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
 
B.3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
 
Öğretmenlerden;
a)    Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,
b)    8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar,
     can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
 
B.4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
 
Öğretmenlerden;
a)    Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
b)    Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,
 
 
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
 
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.
 
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.
 
Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.
 
B.5. Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler
 
Öğretmenlerden;
a)    Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,
b)    Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,
c)    Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,
ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli   olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere,
      yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
 
Yukarıda sayılanlardan;
 
(a)    bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,
(b)    bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)
(c)    bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin     şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
(ç) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel                      eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda                      bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı,       istenecektir.
 
 
 
YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMENLER İLE EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 
1.    Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.
2.    652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananların başvuru yapabilmeleri için kişisel MEBBİS şifrelerinin okul/kurum müdürlüklerince kadrolu öğretmen olarak güncellenmesi gerekmektedir.
3.    Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur.
4.    Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.
5.    Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
6.    Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.
7.    Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi gerekmektedir.
8.    Eğtim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri; yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludurlar.
9.    Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.
10.    Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.
 
BAŞVURU VE TERCİHLER
 
1. Başvurular  
 
a)    Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.
b)    Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
c)    İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi
“personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.
ç) Birinci aşamada ön başvurusu onaylanan öğretmenler, tercih başvurusunda atanmak istedikleri eğitim kurumu  kodlarını, tercih önceliklerini de dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.
d)    Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
e)    Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.
 
2. Tercihler

 
a) İller arasında Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuruda bulunacak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir.
 
Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.
 
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecektir.
 
b) İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.
 
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
 
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.
 
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
 
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
 
 c) Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri
 
Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
 
Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
 
YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT
 
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
 
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
 
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

 
Birinci Aşama (Ön Başvuru)

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
Başlangıç :  9 Ağustos 2021
Bitiş      : 13 Ağustos 2021 (Saat 17.00)

İkinci Aşama
(Tercih Başvurusu)Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci     
Başlangıç : 19 Ağustos 2021
Bitiş      : 23 Ağustos 2021 (Saat 17.00)

Atamalar        
24 Ağustos 2021
   
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri        
25 Ağustos 2021 Tarihinden İtibaren

 

meb personel genel müdürlüğü özür grubu 2021 Mazeret Durumu 2021 ağustos
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2 yılda verilecek zammı şişirip Ocak'ta verilecek gibi gösterdiler...
2 yılda verilecek zammı şişirip Ocak'ta verilecek gibi gösterdiler...
2022 LGS Aralık Ayı MEB Örnek Soru Kitapçıkları Yayımlandı
2022 LGS Aralık Ayı MEB Örnek Soru Kitapçıkları Yayımlandı