Sendika Eylemine Katılan Öğretmene Disiplin Cezası Verilir mi?


Sendika Eylemine Katılan Öğretmene Disiplin Cezası Verilir mi?

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, suç teşkil eden veya yasaklanan bir eylem olmadığı sürece sendikal eyleme katılan bir memura ceza verilmeyeceğini belirtti.

Sendika Eylemine Katılan Öğretmene Disiplin Cezası Verilir mi?
Sendika Eylemine Katılan Öğretmene Disiplin Cezası Verilir mi?

Dava, davacının özürsüz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiğinden bahisle 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına dair Valilik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali ile aylığından yapılan kesintinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk derece mahkemesi tarafından işlem iptal edilmiş istinaf mahkemesi de bu kararı onamıştır. Kararın gerekçesi ise şu şekildedir:

Davacının, bir devlet okulunda öğretmen olduğu ve kamu görevlisi sıfatıyla üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan bir günlük iş bırakma eylemi çağrısına uyarak belirtilen tarihte göreve gelmediği, bu fiilin çalışma hayatında, gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse ulusal mevzuatta yerini bulan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, zira eylem daha önce duyurulduğu halde idarece eyleme katılmanın, milli güvenliğe, kamu düzenine, suç işlenmesinin önlenmesine, genel sağlık, genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına zarar vereceği şeklinde herhangi bir itirazın yapılmadığı, söz konusu sendika kararının suç teşkil ettiği veya yasaklanan bir faaliyete ilişkin olduğu yönünde adli veya idari makamlarca alınmış bir kararın bulunmadığı, eylemden sonra verilen disiplin cezası gerekçesinde de bu hususların üzerinde durulmadığı görülmüş olup,

Bu çerçevesinde disiplin suçu teşkil etmeyen fiili nedeniyle davacı hakkında aylıktan kesme cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştr.

(...)

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesine göre yapılan inceleme sonucunda, mezkur karar sonucu itibariyle usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunun yukarıda belirtilen gerekçeyle REDDİNE, posta giderinden ibaret olan 63,75.-TL yargılama giderinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, istinaf aşamasında davacının yatırdığı posta avansından harcanan 14,00.-TL'nin davalı idarece davacıya ödenmesine, posta gideri avansından artan miktarın Mahkemesince re'sen yatırana iadesine, 2577 Sayılı Kanun'un 45/6. maddesi uyarınca kesin olarak, 09.06.2020 tarihinde oy çoğunluğuyla karar verildi.

memurlar.net

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bakan Özer'den ders süresi ve kalabalık sınıf açıklaması
Bakan Özer'den ders süresi ve kalabalık sınıf açıklaması
MEB'den Ders Süreleri ile İlgili Karar
MEB'den Ders Süreleri ile İlgili Karar