Yetkili Sendika İle Hükumet Arasında Zam Pazarlığı Başladı. İşte Talepler...


Yetkili Sendika İle Hükumet Arasında Zam Pazarlığı Başladı. İşte Talepler...

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımı ile gerçekleştirildi

Yetkili Sendika İle Hükumet Arasında Zam Pazarlığı Başladı. İşte Talepler...
Yetkili Sendika İle Hükumet Arasında Zam Pazarlığı Başladı. İşte Talepler...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sorunların üstesinden gelmek için KPDK'nın üst düzey sorumluluk almasının önemli olduğunu belirterek, oluşturulacak alt komisyonlarla çözümlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Yalçın, genel talepleri de sıraladı. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte devlet teşkilatında meydana gelen değişimlerde dikkate alınarak örgütlenmeye ilişkin tespitlerin, hizmet kolları ile devlet teşkilatı arasındaki ilişkilendirmelerin, sendikal örgütlenmeye ilişkin kuralların, toplu sözleşme masasında Kamu İşveren ve Sendika Heyeti tarafının, toplu sözleşmeye ilişkin kapsamın düzenlenmesi bağlamında hem 4688 sayılı Kanun’da hem de dayanak oluşturduğu yönetmeliklerde düzenleme ve değişiklik yapılması gerekiyor.

Bu çerçevede, 4688 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki önerilerimizin özellikle dikkate alınmasını istiyoruz.

a) Yeni Türkiye iradesinin sendikal alandaki karşılığı ortaya konmalı örgütlenmeye ve sendikalı olmaya ilişkin yasaklar, sınırlamalar mutlaka azaltılmalı,

b) Toplu sözleşme masası daraltılmış kapsamdan ve gereksiz koltuklardan kurtarılmalı

c) Yetkili sendikanın önemi, sendikalı olmanın değeri tescil edilmeli ve dayanışma aidatı kamu görevlileri sendikacılığında da hayata geçirilmeli

d) Kamu görevlilerinin hukuku ve haklarına ilişkin hükümler içerecek toplu sözleşmenin görüşme süreci otuz güne sıkıştırılmamalı, toplu sözleme görüşmelerinde süre en az altmış güne çıkarılmalı

e) Masaya oturmamak da masadan kalkmak da sendikal eylem olarak görülmeli “yedek yetkili konfederasyon ve sendika” garabetine son verilmeli

f) Kamu yıllık bütçe yaparken, kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin hükümler içeren toplu sözleşmenin iki yıllık olması, uygunluk mu çelişki mi üretiyor sorusuna cevap üretilmeli

g) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu İşvereninin hakim olduğu kurul olmaktan çıkarılmalı, Kurulun Kamu İşveren ve kamu görevlileri sendikalar heyeti temsilcileri dışındaki üyelerinin kurumları ve unvanları Kanunda açık olarak belirtilmeli

h) Hakem Kurulu’nda görev yapacak iki akademisyen üyeden biri başkaca bir süreç işletilmeksizin doğrudan yetkili konfederasyondan tarafından belirlenmeli,

i) Emekli kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme hakkına ve toplu sözleşme kapsamından daha geniş çerçevede yararlanmasına ilişkin sınırlamalara son verilmeli

j) Toplu sözleşmenin uygulanması noktasında kamu yönetimi sorumluluk almalı, bu noktada zorluk ve sıkıntı yaşatan, isteksiz davranan kurumların ve yetkililerin idari ve adli zeminde yaptırımla karşılaşmasına imkan verecek hükümler kanunda yer almalı

k) Sosyal denge sözleşmesinde (tazminatında) sınırlamalar kalkmalı yerel yönetimler yanında döner sermaye işletmeleri ve KİT kapsamındaki kuruluşlar da sözleşme imzalama kapsamına alınmalı

l) 4688 sayılı Kanunun diğer kanunlara atıf yaptığı madde sayısı azaltılmalı, hüküm boşluğu bulunan konularla ilgili olarak münhasır Kanun hükmü oluşturulmalı

m) Kurum İdari Kurullarının etkinliği artmalı doğrudan sonuç üreten kararlar almasına dönük mevzuatı değişikliği yapılmalı

n) Kamu görevlilerini, kamu personel sistemini, kamu görevlileri sendikacılığı alanını ilgilendiren yasal ve idari düzenleyici işlemlere ilişkin mevzuat çalışmalarında yetkili konfederasyonun ve yetkili sendikaların sürece katılımı sağlanmalı, Meclis ihtisas komisyonlarının bu kapsamdaki toplantılarına katılımlarını zorunlu kılacak, şekilde gerek kanunlarda gerekse Meclis İç Tüzüğü’nde değişiklik yapılmalı, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”nın bu çerçevede doğrudan sorumluluk almasını sağlayacak bir yaklaşım ortaya konmalı

KAMUOYUNA GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ KESİN OLARAK İFADE EDİLEN 3600 EK GÖSTERGE, MEVCUT DURUM İTİBARİYLE KAMU GÖREVLİLERİ AÇISINDAN VERİLEN SÖZLERİN TUTULDUĞUNU TESCİLLEYECEK TEK GÖSTERGE

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen öğretmenlerin, din görevlilerinin, hemşirelerin, polisler ve yönetim kadrolarında görev yapan kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltileceğine ilişkin vaat, aradan geçen ve bu konuda düzenleme yapılması için yeterli olan süreye rağmen halen yürürlüğe konulmamıştır. Cumhurbaşkanımızın söz konusu vaadi ifade ederken yansıttığı heyecan, gerek kamu kurumlarınca gerekse yasama organınca yeterince sahiplenilmemiş gözükmektedir. Bir başka husus, bu süre içerisinde gerek yasama organı temsilcileri gerekse ilgili kamu birimleri tarafından ek gösterge konusuyla ilgili vaadin hızla yerine getirilmesini hedefleyecek biçimde bir çalışma yapılıp yapılmadığı bilgisi bizlerle paylaşılmadığı gibi bu çerçevede yürütülecek bir çalışma için bize herhangi bir davet ve çağrı da yapılmamıştır.

Sonuç olarak, kamu görevlilerinin ve hali hazırdaki kamu görevlisi emeklilerinin büyük bir heyecanla beklediği ek gösterge düzenlemesinin ivedilikle yürürlüğe konulması; kamu görevlilerinin emeklilik kararlarını erteleme sonucu üreten bu zımni baskının son bulması, ek göstergeye dair beklentilerin unvan-kadro ayırımına gidilmeksizin karşılanması hem emekli ikramiyesi hem de emekli maaşı konusunda yaşanan sıkıntıların sona ermesi noktasında önemli bir eşiğin aşılmasına katkı sağlayacaktır.

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU GENEL TALEPLER  (07/12/2018)

1) Sağlık Bakanlığı’nda 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına 676 sayılı KHK ile verilen kadro hakkının, Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereğince diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilmesi,

2) Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle, şube müdürü ve şef gibi kadrolara ait mali hakların, Adalet Bakanlığı için yapılmış olan belirlemeler esas alınarak düzeltilmesi. (Özel hizmet tazminatının Adalet Bakanlığındaki şube müdürleri için %175, diğer kurumlarda %135, Adalet Bakanlığı’ndaki şefler için %120 diğer kurumlarda %70 uygulanıyor olması.)

3) Özel Hizmet Tazminatının emekli keseneğinin hesabına dâhil edilmesi ile ilgili yansıtma oranının belirlenmesindeki adaletsizliğin giderilmesi veya 3600 ek göstergenin altında olan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi.

4) 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre göreve giden personele ilave konaklama ücreti ödemesindeki 10 gün sınırlamasının kaldırılması.

5) Emeklilik ikramiyesinin hesabında bir tam yıldan eksik olan sürelerin, işçilerin kıdem tazminatında olduğu gibi kıst olarak hesaba dâhil edilmesi.

6) 399 sayılı KHK'nin eki I ve II Sayılı Cetvele tabi personelden, daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekâlet edenlere, geçici veya tedviren görevlendirilenlere; ücretlerinde bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekâlet ettikleri, geçici veya tedviren görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal hakların ödenmesi (vekâlet ücreti)

7) 657 sayılı DMK’da sicil uygulaması kaldırıldığından, 399 KHK II sayılı cetvelde çalışan sözleşmeli personelin temel ücret tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere %8 oranında artış yapılarak sözleşmeli personel açısından da sicil ve başarı değerlendirmesi uygulamasına son verilmesi.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesinin C bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi.

“ C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.”

9) Özelleştirilen kurumlarda istihdam fazlası olarak nakle tabi personelin havuza alınmasındaki süre sınırının kaldırılması, özelleştirme sonrasında aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere de kamuya geri dönüş hakkı verilmesi.

10)  4/B’li personelin izinlerinin 4/A’lı personel gibi olması.

11)  Emekli memurlara verilen aile yardımının devam etmesi.

12)  3713 sayılı kanuna göre atanan şehit ve gazi yakınlarının şahsa bağlı kadro çıkarılarak eğitim durumlarına göre unvanlara atanması.zumrut

13) Gelir vergisi kaynaklı maaş azalmalarının/ kayıplarının telafisi yıl boyunca gelir vergisi oranı %15’tir. Gelir vergisinin %15 oranı üzerinden kesintisi yapılması gereken durumlarda %15’i aşan kısım ilgili kamu kurum/ kuruluşu tarafından tazminat şeklinde karşılanır. 399 sayılı KHK’nın II sayılı cetvele tabi personelin maaşından yapılan gelir vergisi tutarı aylık ve yıllık bazda emsali devlet memuru maaşından yapılan kesintiden fazla olmaması.

14) Kamu görevlilerinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile birinci dereceden akrabalarının il içi veya il dışı hastalık ve tedavilerinde refakatçi oldukları sürece izinli sayılmaları.

15) Kamu kurumlarında iki yılda bir boş olan kadrolara Görevde Yükselme sınavının Devlet Personel Başkanlığı tarafından merkezi sistemle yapılması, unvan değişikliği sınavında sınava giren personel sayısı için yeteri kadar kadro varsa sınav yapılmadan eğitim durumlarına göre direkt atamalarının yapılması.

16) Kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram öncesi ödenen ilk maaşlarıyla birlikte en yüksek devlet memurun aylığının (ek gösterge dâhil) iki katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi.

17) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında iç denetçi (KİT) unvanlı kadrolarda istihdam edilenlere; aynı dereceli kadrolarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı cetvelin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (g) sırasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan iç denetçilere, bakanlık iç denetçisine uygulanan mali ve sosyal haklar ve yardımlara ilişkin hükümler ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. maddesinin (b) fıkrası hükmünün aynen uygulanması.

18) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kurumları tarafından kamu çalışanlarına tahsis edilen kamu konutlarının (lojman) kira bedeline uygulanan katma değer vergisinin (KDV) kaldırılması.

19) Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte KİT’lerde teşkilatlanma konusunda yaşanan değişikliklerin ve Yüksek Planlama Kurulu’nun akıbetinin belirsizliğinin oluşturduğu sorunların çözümü, KİT’lerle ilgili personel mevzuatı ve personelin mali hakları konusunda karar, görüş oluşturacak kurumun/ kurulun/ yapının netleştirilmesi.

20) KİT’lerde 399 sayılı KHK’nin eki II Sayılı Cetvelde belirtilen sözleşmeli personelin fazla çalışma ücreti ödenmesinde 30 saat şeklindeki süre sınırının kaldırılması ve 30 saati aşan çalışmalara ya ücret ödenmesi ya da izin kullanılması imkanı sağlayan düzenleme yapılması, (Konuyla ilgili olarak Kamu denetçiliği Kurumu’na yapılan başvuru sonucunda Kurum tarafından tavsiye edilen karar doğrultusunda işlem tesis edilmesi)

21) Emekli kamu görevlilerine görev başında iken aldıkları sosyal yardımların (eş- çocuk yardımının) ödenmeye devam edilmesi

22) Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı’nda artış yapılmak suretiyle emekli maaş ve ikramiyesi tutarlarında artış sağlanması

23) Kamu görevlilerinin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademelere ilerlemesini engelleyen derece- kademe sınırlaması uygulamasına son verilmesi, kamu görevlilerinin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilmesi,

24) KİT’ler bünyesinde görev yapanlar dahil- Sözleşmeli personelin izin hakları ile diğer sosyal haklarında kadrolu personel ile aralarındaki farkların lehe olacak şekilde kaldırılması

25) Ek ödeme konusundaki beklentilerin karşılanmasına ve mağduriyetlerin giderilmesine dönük çalışma yapılarak hızla sonuçlandırılması,

26) Kamu personel mevzuatında kariyer- liyakat sistemiyle uyumlu yaklaşımların esas alınması, kariyer ve liyakat ilkesiyle uyumlu olmayan mevzuat hükümlerinin ve uygulamaların yürürlükten kaldırılması,

27) Kamu yönetiminde beş yıllık görev süresinin üst görevlere atanmada yeterli görülmesi noktasında oluşturulan mevzuatın yeniden değerlendirilmesi,

28) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları noktasında beklenti içerisinde olan personelin taleplerinin karşılanmasına imkan sağlayacak sınavların açılması, kadro ihdasının gerçekleştirilmesi,

29) Kamu personel sisteminde sıkıntı oluşturacağı tartışmasız olan performans, rotasyon gibi uygulamaların tartışılmasına ve/ veya bunlara ilişkin mevzuat çalışması yapılmasına dönük süreçlerden vazgeçilmesi,

30) Evden çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi çalışma ve hizmet üretimine ilişkin tür ve tercihlerin esnek istihdam, güvencesiz istihdam gibi sonuçlara ulaştırmayacak şekilde insan temalı kamu hizmet sunumu hedefi üzerinden tartışılması, değerlendirilmesi.

31) 4/C istihdam türünün kaldırılmasına bağlı olarak 4/B statüsüne geçişi sağlanan kamu görevlilerinin öncelikle kadroya geçirilmesi, bu sonuç gerçekleştirilinceye kadar mevcut 4/B’li personelin yararlandığı tüm haklardan yararlandırılması ve saygın iş ile uyumlu olmayan sınırlama ve yasaklamalardan kurtarılması,

32) 4/B’ye geçişi sağlanan 4/C kapsamındaki personelin unvan, kadro ve mali haklarına ilişkin haklı taleplerinin toplu sözleşme sürecindeki tekliflerimiz doğrultusunda karşılanması

 

 

Kamu Personeli Danışma Kurulu PDK Zehra Zümrüt Selçuk Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Memur-Sen ali yalçın eğitim bir sen zam pazarlığı


Facebook sayfamızı beğenerek eğitim gündemini daha hızlı takip edebilirsiniz.
Beğenmek için tıklayınız


Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖSYM, tartışmalı matematik sorusunu iptal etti
ÖSYM, tartışmalı matematik sorusunu iptal etti
LGS'de İtiraz Edilen FEN Sorusu ile İlgili MEB Açıklama Yaptı
LGS'de İtiraz Edilen FEN Sorusu ile İlgili MEB Açıklama Yaptı