İLKSAN Yönetmeliği Değişti. Doğum Yardımı Eklendi


İLKSAN Yönetmeliği Değişti. Doğum Yardımı Eklendi

İLKSAN Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 10 Ekim 2017 tarih ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlandı.

İLKSAN Yönetmeliği Değişti. Doğum Yardımı Eklendi
İLKSAN Yönetmeliği Değişti. Doğum Yardımı Eklendi

 

Üyelere Yapılacak Yardımlar

Evlenme yardımı

MADDE 5 – (1) Evlenme yardımı, Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımdır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır. (3) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlilik ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar. (4) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için üyelerden; a) Form dilekçe, b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli, c) Evlenme tarihlerini gösterir son altı aylık nüfus kayıt örneği, istenir.

Şehit yardımı MADDE 6 - (1) Şehit yardımı, Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin vârislerine yapılan yardımdır. Şehit yardımının miktarı, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilir. (2) Şehit yardımının yapılabilmesi için; a) Vârislerden biri tarafından imzalanmış form dilekçe, b) Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı, c) Bakanlıkça veya valilikçe düzenlenen şehitlik belgesi, ç) 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde; noter onaylı vekâletname, istenir.

Doğal afet yardımı

MADDE 7 - (1) Doğal afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikâmetinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit oranına göre yapılan yardımdır.

(2) Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyenin doğal afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.

(3) Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise doğal afet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

(4) Doğal afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

(5) Doğal Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin ikâmetgâhını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,

c) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi adına kayıtlı meskeni ise tapu tescil belgesi,

ç) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,

d) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dâhil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu, istenir.

Emekli yardımı

MADDE 8 - (1) Emekli yardımı;

a) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere yapılan toplu emekli ödemesi olarak,

b) Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan malûliyet ödemesi olarak,

c) Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,

ç) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak, bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve esaslarına göre ödenir.

(2) Emekli yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;

a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,

b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

c) Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı, toplamlarıdır. (3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerinde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

(4) Sandık üyesi iken hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.

(5) Emekli yardımının yapılabilmesi için üyelerden; a) Form dilekçe, b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli, c) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi. ç) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya askerlik durum belgesinin fotokopisi istenir. (6) Üyenin vefatı durumunda vârislerine yardım yapılabilmesi için; a) Form dilekçe, b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli, c) Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı, ç) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi veya ölü olduğunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt sureti aslı, d) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya askerlik durum belgesinin fotokopisi, e) 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekâletname, istenir. Cenaze yardımı MADDE 9 - (1) Cenaze yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni vârislerine yapılan yardımdır. Cenaze yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir. (2) Cenaze yardımının yapılabilmesi için vârislerden; a) Form dilekçe, b) Veraset ilâmı veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin sureti, istenir.

Doğum yardımı

MADDE 10 - (1) Sandık üyelerine bir defaya mahsus olarak yapılan doğum yardımıdır. Doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Doğum yardımının yapılabilmesi için;

 a) Form dilekçe,

b) Nüfus kayıt örneği veya doğum belgesi, istenir.

Sağlık destek yardımı

Madde 11 - (1) Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan ve uzun süreli tedavi gerektiren hastalığının tedavisi amacıyla Sandığa ait konaklama tesislerinin bulunduğu yerlere sevk edilen üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3(üç) günden fazla süren tedavilerinde bu durumlarını resmi veya özel hastanelerden alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri kaydı ile Sandığa ait konaklama tesislerinde konaklaması halinde kendisi ve refakatinde bulunan 1 (bir) kişinin en fazla 10 güne kadar konaklama ücretlerinin %50 tutarı Sandık tarafından ödenir. 2) Ödeme şartları ve istenilen belgeler Yönetim Kurulunca belirlenir. Sağlık ve sosyal muhtevalı yardımlar MADDE 12 – (1) Ana Statünün 15 inci maddesinin, birinci fıkrasının, (b) bendinde belirtilen sağlık ve sosyal yardımlar ile bu Yönetmeliğe dâhil edilen yardımlar dışında, afet durumunda, Yönetim Kurulunca belirlenen ayni yardımları kapsar.

Yönetmelik değişikliklerine ilişkin detaylı bilgi ve tebliğler dergisine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ilksan İLKSAN Yönetmeliği ilksan yardımları İLKSAN Sosyal Yardımlar ilksan aidat doğum yardımı Sağlık destek yardımı Emekli yardımı Doğal afet yardımı Evlenme yardımı


Facebook sayfamızı beğenerek eğitim gündemini daha hızlı takip edebilirsiniz.
Beğenmek için tıklayınız


Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım sürprizi
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım sürprizi
Bakan Ziya Selçuk müzik derslerinde yeni dönemi böyle başlattı
Bakan Ziya Selçuk müzik derslerinde yeni dönemi böyle başlattı