Rapor alanın nöbet görevi sonraki aya eklenemez


Rapor alanın nöbet görevi sonraki aya eklenemez

Hastalık izni kullanılan güne ilişkin nöbet bir sonraki ay telafi edilemez.

Rapor alanın nöbet görevi sonraki aya eklenemez
Rapor alanın nöbet görevi sonraki aya eklenemez

Hastalık izni 657 sayılı Kanun gereği yasal izindir. Sağlık çalışanlarının nöbetçi oldukları günlerde hastalık izni kullanmaları (rapor almaları) halinde, hastalık izni aldıkları güne istinaden, çalışana bir sonraki ay fazla nöbet veya telafi nöbeti yazılması hukuka aykırıdır.

İlgili karar;

İzmir BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İdari Dava Dairesi
Esas: 2013 / 5904 - Karar: 2013 / 5266
Karar Tarihi: 08.10.2013

ÖZET: Dava, İzmir İli, ....... Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü’nde hemşire olarak görev yapan davacının, 2012 yılı Şubat ayı içerisinde hastalık izni kullandığı gerekçesiyle Mart ayında fazladan yazılan nöbetin iptal edilmesi istemiyle 30.03.2012 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin 10.05.2012 tarihli, .................Müdürlüğü işleminin ve bu işlemin dayanağı ..................31.01.2012 tarihli 728 sayılı iç genelgesinin iptali istemiyle açılmıştır. 2586 sayılı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü işleminin ve bu işlemin dayanağı ........... Valiliği ............ Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü’nün 31.01.2012 tarihli 728 sayılı iç genelgesinde hukuka ve yasal mevzuat hükümlerine uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda karar verilmiştir. Karar onanmıştır.
(6100 S. K. m. 333)

İSTEMİN ÖZETİ: ............. hemşire olarak görev yapan davacının, 2012 yılı Şubat ayı içerisinde hastalık izni kullandığı gerekçesiyle Mart ayında fazladan yazılan nöbetin iptal edilmesi istemiyle 30.03.2012 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin 10.05.2012 tarihli, ...................Bakımevi Müdürlüğü işleminin ve bu işlemin dayanağı İzmir Valiliği ..................Bakımevi Müdürlüğü’nün 31.01.2012 tarihli 728 sayılı iç genelgesinin iptali istemiyle açılan davada; günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekillerinin kurumlarınca düzenlenme imkanı bulunmakta ise de; kurumlarca yapılacak bu düzenlemelerde ilgili yasal düzenlemelerin de dikkate alınması gerektiği, olayda; ......................Bakımevi Müdürlüğü’nde görev yapan sağlık personelinin yoğun nöbetleri olan tarihlere denk gelecek şekilde rapor alma eğilimi gösterdiği, bu durumun da görevini hakkıyla yerine getiren diğer çalışanlara aşırı bir nöbet yükü oluşturduğu gerekçesiyle, rapor alarak nöbetlerini tutmayan kişilerin nöbet çalışmalarının raporlarının bitiminde tamamlattırılması amacıyla çalışma saatleri formüle edilmiş ise de; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda hastalık izninin yasal bir izin hakkı olarak düzenlendiği, memurların hastalık izni kullandıkları gerekçesiyle fazladan nöbet tutturulması uygulamasının 657 sayılı Yasaya aykırı olduğu, Kurumda nöbet tutmamak amacıyla rapor aldığı düşünülen personel ile ilgili olarak, alınan raporun usulüne uygun bir rapor olup olmadığı hususunda gerekli incelemenin yaptırılarak idari soruşturma başlatılmasının mümkün olduğu, bu durumun çalışma saatlerinin Yasaya aykırı olarak düzenlemesinin gerekçesini oluşturmayacağı, dolaysıyla davacıya, 2012 yılı Şubat ayı içerisinde hastalık izni kullandığı gerekçesi ile Mart ayında fazladan yazılan nöbetin iptal edilmesi istemiyle 30.03.2012 tarihinde yapılan başvurunun reddine ilişkin 10.05.2012 tarihli, 2586 sayılı .........................Bakımevi Müdürlüğü işleminin ve bu işlemin dayanağı İ....................... Bakımevi Müdürlüğü’nün 31.01.2012 tarihli 728 sayılı iç genelgesinde hukuka ve yasal mevzuat hükümlerine uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 08/10/2013 gün ve E:2012/1182, K:2013/993 sayılı kararının; sadece hizmetin isleyişini sağlamak, iç denetim mekanizmasını kullanmak için dava konusu işlemlerin tesis edildiği, bu kuralların bütün personele eşit olarak uygulandığı, mahkemece bu husus dikkate alınmadan verilen kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRKMILLETIADINA

Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

İzmir 2. İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen 08/10/2013 gün ve E:2012/1182, K:2013/993 sayılı kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, kararın bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; itirazın reddine, anılan kararın onanmasına, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, yatırılan posta gideri avansından artan miktarın mahkemesince HMK'nun 333. maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde mahkememizden karar düzeltme isteme yolu açık olmak üzere 08.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ozan Karakaya


Facebook sayfamızı beğenerek eğitim gündemini daha hızlı takip edebilirsiniz.
Beğenmek için tıklayınız


Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kapatılmalıdır
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kapatılmalıdır
2023 Vizyon Belgesi'ne Ulaşıldı: Ders Saatleri Azalacak, Teneffüsler Artacak
2023 Vizyon Belgesi'ne Ulaşıldı: Ders Saatleri Azalacak, Teneffüsler Artacak